KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 61 ] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6148
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำมันที่ใช้ทอดซ้ำสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทอดประเภทต่างๆ/เบ็ญจรัก วายุภาพ ... [และคนอื่นๆ]
เบ็ญจรัก วายุภาพ
2551
FOOD 6150
สมบัติต้านจุลินทรีย์ของแอปซิลอน-โพลี-แอล-ไลซีน/ธีรยุทธ มูลหล่อ, สายทิพย์ กิตติกุลชาติ และสุมณฑา วัฒนสินธุ์
ธีรยุทธ มูลหล่อ
2551
FOOD 6156
การปนเปื้อนของเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์นมผง อาหารทางการแพทย์และอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก/อารุณี ศรพรหม และนิตยา สุนทรชื่น
อารุณี ศรพรหม
2550
FOOD 6157
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารทอด/นันทยา จงใจเทศ, วารีทิพย์ พึ่งพันธ์ และเพ็ญพโยม ประภาศิริ
นันทยา จงใจเทศ
2550
FOOD 6162
การแพร่กระจายของ Salmonella ในเนื้อหมู/ผกามาศ ลี้วาทินแสนสุข และสุดสายชล หอมทอง
ผกามาศ ลี้วาทินแสนสุข
2550
FOOD 6166
ไนซิน: วัตถุกันเสียจากธรรมชาติ/อรัญญา มิ่งเมือง
อรัญญา มิ่งเมือง
2550
FOOD 6186
อาหารต้านโรค/กาญจนิจ วาจนะวินิจ
กาญจนิจ วาจนะวินิจ
2551
FOOD 6189
/พัศมัย เอกก้านตรง, ปิยนุช วิเศษชาติ, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์
พัศมัย เอกก้านตรง
2551
FOOD 6190
กรดอินทรีย์ในอาหารไทยเพิ่มการนำไปใช้ได้ของแคลเซียม/ยุวดี เชี่ยววัฒนา ... [และคนอื่นๆ]
ยุวดี เชี่ยววัฒนา
2551
FOOD 6212
การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเร็วสำหรับบ่งชี้ความปลอดภัยในอาหาร/ชรินทร์ เตชะพันธุ์ และ วัฒนากร แก้วภัคดี
ชรินทร์ เตชะพันธุ์
2550
FOOD 6217
อันตรายของน้ำมันทอดอาหารซ้ำ/ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์
ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์
2551
FOOD 6218
การเลือกใช้น้ำมันพืชปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ/ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์
ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์
2551
FOOD 6236
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารถุงที่จำหน่ายในตลาดประเภทที่ 1 (กรณีศึกษาอาหารถุงที่จำหน่ายในตลาดประเภทที่ 1 ของ 4 จังหวัด)/ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย ... [และคณะ]
ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย
2551
FOOD 6239
การศึกษาสภาวะการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ปี 2549/สุพรรณี สุขฉายา
สุพรรณี สุขฉายา
2551
FOOD 6240
การจัดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม/นัยนา หาญวโรดม, อรสา เลิศสุโภชวณิชย์
นัยนา หาญวโรดม
2551
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 61 ] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>