KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 61 ] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7771
Beneficial effects of young coconut juice feeding on the lipid, renal and liver profiles, in ovariectomized rats: Preliminary novel findings
Nisaudah Radenahmad, Winyou Mitranun,Kitja Sawangjaroen, Ibrahim Sayoh,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7770
Detection and preliminary characterization of a narrow spectrum bacteriocin produced by Lactobacillus pentosus K2N7 from Thai traditional fermented shrimp ( Kung-Som )
Nisit Watthanasakphuban,Soottawat Benjaku, Akio Tani, Suppasil Maneerat ,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7769
Investigation of antioxidative, antityrosinase and cytotoxic effects of extract of irradiated oyster mushroom
Nutsuda Banlangsawan ,Niwat Sanoamuang,Bungorn Sripanidkulchai,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7768
Determination and mapping of calcium and magnesium contents using geostatistical techniques in oil palm plantation related to basal stem rot disease
Nur Shuhada Tajudin, Siva Kumar Balasundram, Abu Seman Idris,Mohamed M. Hanafi,Songklanakarin Journal of Science and Technology
January-February 2016
Full Textx
FOOD 7767
การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงชนิดไตรคลอร์ฟอนและดีดีที ในปลาแห้งและปลาเค็มโดยเทคนิคแก็สโครมาโทกราฟฟี-แมสสเปคโทรมิเตอร์
จรรยา บัวบาน,อนุสรณ์ ดิษฐสวรรค์,พยอม หน่อศิริ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7766
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของผู้บริโภคใน ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ต่อการปนเปื้อนของสารเคมียาฆ่าแมลงในผักและผลไม้สด
โลมไสล วงศ์ จันตา,ปาริชาติ กัญญาบุญ,เต็มสิริ เคนคำ,รพีพงษ์ ลีฬหะวิโรจน์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7765
การใช้สารพลาสติไซเซอร์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกย่อยสลายได้จากโปรตีนที่่ละลายน้ำของเนื้อปลา
ระพีพรรณ สายแวว,ชไพรพร ควบพิมาย,ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 7/2558
Full Text
FOOD 7764
การสกัดคอลลาเจนที่ละลายในกรดจากหนังปลานิล
ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,นลินรัตน์ จิระเดชประไพ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2558
Full Text
FOOD 7756
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ศักดิ์อนันต์ รัตนสาครชัย,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
Full Textx
FOOD 7753
การศึกษาสถานการณ์สารเร่งเนื้อแดง (เบต้าอะโกนิสต์) ตกค้างในเนื้อสุกรเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
วารุณี ชลวิหารพันธ์,ดวงกมล นุตราวงศ์,ณัฐ สวาสดิรัตน์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
Full Textx
FOOD 7752
การสกัดใยอาหารจากไหมข้าวโพดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ฟารียา กุลพิจิตร,อาณดี นิติธรรมยง,สมเกียรติ์ โกศัลวัฒน์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7751
การประเมินสารพฤกษเคมีบางประการ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกของมะม่วงพื้นเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงพร ภู่ผกา,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7749
คุณประโยชน์ของสารกาบาที่มีต่อสุขภาพ
จันทรพร ทองเอกแก้ว,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7748
สารประกอบที่ให้กลิ่นรสในไวน์
อรอง จันทร์ประสาทสุข,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7747
Kinetic Analysis of Xylose Production from Palm Pressed Fiber by Sulfuric Acid
Wiboon Riansa-ngawong,Poonsuk Prasertsan,Maneewan Suwansaard,King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
January-March 2015
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 61 ] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>