KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 61 ] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7764
การสกัดคอลลาเจนที่ละลายในกรดจากหนังปลานิล
ปวเรศวร์ อินทุเศรษฐ,นลินรัตน์ จิระเดชประไพ,เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2558
Full Text
FOOD 7756
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ศักดิ์อนันต์ รัตนสาครชัย,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
Full Textx
FOOD 7753
การศึกษาสถานการณ์สารเร่งเนื้อแดง (เบต้าอะโกนิสต์) ตกค้างในเนื้อสุกรเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
วารุณี ชลวิหารพันธ์,ดวงกมล นุตราวงศ์,ณัฐ สวาสดิรัตน์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
Full Textx
FOOD 7752
การสกัดใยอาหารจากไหมข้าวโพดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ฟารียา กุลพิจิตร,อาณดี นิติธรรมยง,สมเกียรติ์ โกศัลวัฒน์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7751
การประเมินสารพฤกษเคมีบางประการ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารกลุ่มฟีนอลิกของมะม่วงพื้นเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงพร ภู่ผกา,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7749
คุณประโยชน์ของสารกาบาที่มีต่อสุขภาพ
จันทรพร ทองเอกแก้ว,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7748
สารประกอบที่ให้กลิ่นรสในไวน์
อรอง จันทร์ประสาทสุข,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 7747
Kinetic Analysis of Xylose Production from Palm Pressed Fiber by Sulfuric Acid
Wiboon Riansa-ngawong,Maneewan Suwansaard,Poonsuk Prasertsan,King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
January-March 2015
Full Textx
FOOD 7746
Trends Analysis and Future of Sustainable Palm Oil in Thailand
Ubolrat Wangrakdiskul,Nantakrit Yodpijit,King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
January-March 2015
Full Textx
FOOD 7742
องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และสมบัติด้านพรีไบโอติกเบื้องต้นของ ใยอาหารและรีซิสแทนต์สตาร์ชสกัดจากเปลือกและเนื้อกล้วยไข่ดิบ
สุชาติ สุขสถิตย์,ผุสดี ตังวัชรินทร์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
Full Textx
FOOD 7741
ผลของการเตรียมเปลือกกล้วยไข่ดิบต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และคุณภาพทางจุลินทรีย์ของผงเปลือกกล้วย
สุชาติ สุขสถิตย์,ผุสดี ตังวัชรินทร์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
Full Textx
FOOD 7729
แบบจำลองการถ่ายเทมวลสารและการเปลี่ยนแปลงทางกลของเมล็ดข้าวในระหว่างการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด
ปรีดา ปรากฎมาก,วิศวสารลาดกระบัง
มิถุนายน 2559
Full Textx
FOOD 7728
การวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานความร้อน
จำรัส กิ่งสวัสดิ์,ชินรักษ์ เธียรพงษ์,วิศวสารลาดกระบัง
มิถุนายน 2559
Full Textx
FOOD 7724
ปัจจัยที่มีผลต่อการสกัดสารแอนโธไซยานินจากข้าวโพดสีม่วง
รัตนา ม่วงรัตน์,ลีลาวดี ชมนาน,กรวิกา สกุลไกรพีระ,ธัญญารัตน์ บุระคำ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7723
การพัฒนาชาข้าวก่ำเพาะงอกพร้อมชง
สิริการ หนูสิงห์,ปาจารีย์ มั นดี,บุศราภา ลีละวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [ 61 ] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>