KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [ 62 ] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6241
การศึกษาผลการปฏิบัติตามนโยบายอาหารปลอดภัยต่อผู้จำหน่ายอาหารสดในตลาดจังหวัดชุมพร/สุธรรม ลิมป์ธนกุลชัย
สุธรรม ลิมป์ธนกุลชัย
2551
FOOD 6250
การศึกษาสถานภาพ ปัญหา ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์อาหารไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน/โดย โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ; บรรณาธิการ ดารณี ประภาสะโนบล ... [และคนอื่นๆ]
โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2551
FOOD 6265
การตรวจวิเคราะห์ยีนก่อโรคใน Campylobacter jejuni/ณฐนนท์ ตราชู และ ศศิณี กันยาบุญ
ณฐนนท์ ตราชู
2551
ku FOOD 6279
การหาปริมาณธาตุอาหารบางชนิดในผักพื้นบ้าน จังหวัดสกลนคร/นุจรินทร์ ศิริวาลย์
นุจรินทร์ ศิริวาลย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6296
อาหารผสานวัฒนธรรม/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2551
FOOD 6297
การศึกษาลักษณะเฉพาะของใยอาหารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันจากเปลือกมะม่วงและผลต่อคุณภาพของขนมปัง/วรรธนมณฑน์ ชาญจารุจิตร์ ... [และคนอื่นๆ]
วรรธนมณฑน์ ชาญจารุจิตร์
2551
FOOD 6299
คุณค่าทางโภชนาการของข้าวยำปักษ์ใต้/สุกัญญา ไหมเครือแก้ว, อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ และ อารยา ปรานประวิตร
สุกัญญา ไหมเครือแก้ว
2551
FOOD 6322
การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์/ถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร ... [และคนอื่นๆ]
ถนอมเกียรติ จันทร์จิรจิตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6340
การประยุกต์ใช้เทคนิคการศึกษาวิธีการทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง/นวดี กระจายวงศ์ และ ณวรา จันทรัตน์
นวดี กระจายวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6350
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดอะซิติก กรดซิตริก และสารละลาย TOMAX ในการยับยั้ง Salmonella Enteritidis ในผลิตภัณฑ์มายองเนส/อุมาพร ชนประชา และ วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
อุมาพร ชนประชา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6354
การหาค่าความไม่แน่นอนในการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารในนมผง/กมลกาญจน์ จิญกาญจน์, วริพัสย์ อารีกุล และ ตติย สีหร่าย
กมลกาญจน์ จิญกาญจน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6374
อิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพอาหารขบเคี้ยวชนิดแท่งจากธัญชาติและผักผลไม้ผสม/ศิริภัทร์ จันทร์อร่าม, กมลวรรณ แจ้งชัด และ อนุวัตร แจ้งชัด
ศิริภัทร์ จันทร์อร่าม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6379
การหาสูตรอาหารน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมในการผลิตไดอะซิติลและอะซิโทอินโดยเชื้อ Lactobacillus pentosus SR 4-2 ด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบ/อัสนี วิจิตระกะ และ นวลพรรณ ณ ระนอง
อัสนี วิจิตระกะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6383
คุณค่าทางอาหารของน้ำซุป/บังอร บุญชู, นิภาพร ชนะคช และ กมลกาญจน์ จิญกาญจน์
บังอร บุญชู
2551
FOOD 6384
ผลของอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะการผลิตอาหารไก่เนื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและการย่อยได้ของแป้งในมันสำปะหลังและข้าวโพด/ผู้วิจัย ณัฐชนก อมรเทวภัทร และ ปฐมา จาตกานนท์
ณัฐชนก อมรเทวภัทร,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2551
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [ 62 ] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>