KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6388
การใช้อาหารประกอบใยอาหารในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะวิกฤต/รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
รังสรรค์ ภูรยานนทชัย
2551
Full Text
FOOD 6396
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบที่มีใยอาหารสูงจากธัญพืช/จันทร์ทิพา หิรัญญ์, วรรณา จุ้ยสุ้ย และ ธิติมา จันทโกศล
จันทร์ทิพา หิรัญญ์
2551
FOOD 6409
การถนอมแปรรูปผลมะตาดเพื่อการถนอมอาหารและอนุรักษ์พืชพื้นบ้าน/วศินา จันทรศิริ, สุมาลี สุนทรนฤรังสี และ นงนุช กัณฑานนท์
วศินา จันทรศิริ
2551
FOOD 6411
การศึกษาปริมาณโซเดียมในอาหารถุงปรุงสำเร็จ/เพ็ญโพยม ประภาศิริ ... [และคนอื่นๆ]
เพ็ญโพยม ประภาศิริ
2551
FOOD 6414
การปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในวัตถุดิบอาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงไก่ไข่ ไก่กระทง และสุกร ในจังหวัดสงขลา/ฐนิตา วิโรจน์กุล ... [และคนอื่นๆ]
ฐนิตา วิโรจน์กุล
2551
Full Textx
FOOD 6418
ตะกั่วในผลิตภัณฑ์อาหาร (พ.ศ.2548-2550)/พิพัฒน์ นพคุณ, กาญจนา พันธุเวช และสุพัฒน์ แสงสวย
พิพัฒน์ นพคุณ
2551
ifrpd FOOD 6442
Acrylamide: สารพิษในอาหารและการป้องกัน/ชาวิณี จันทร์ดาประดิษฐ์, ศันสนีย์ อุดมระติ และ ดวงใจ ถิรธรรมถาวร
ชาวิณี จันทร์ดาประดิษฐ์
2551
ifrpd FOOD 6443
ภูมิแพ้อาหารกับอนาคตของอาหารไทยในตลาดโลก/วิภา สุโรจนะเมธากุล
วิภา สุโรจนะเมธากุล
2551
ifrpd FOOD 6444
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารหมัก/วันชัย พันธ์ทวี
วันชัย พันธ์ทวี
2551
FOOD 6445
คอลลาเจน: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำเป็นแค่ไหน?/ปวีนา น้อยทัพ
ปวีนา น้อยทัพ
2551
ifrpd FOOD 6446
สารสกัดจากถั่วขาวในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
2551
FOOD 6449
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 3
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2549
ifrpd FOOD 6450
การปรับปรุงคุณภาพของเงาะแช่เยือกแข็งโดยวิธีออสโมดีไฮเดรชันด้วยน้ำตาลบางชนิด/งามจิตร โล่วิทูร
งามจิตร โล่วิทูร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 6452
พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหารผงจากกากมะนาว/ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา, นภาพร เชี่ยวชาญ และ ภาวดี เมธะคานนท์
ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา
2551
Full Textx
FOOD 6477
การคัดเลือกดัชนีน้ำตาลของข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ จากการปรับปรุงสายพันธุ์และจากแหล่งต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครโดยใช้การทดสอบ "In vitro rapidly available glucose"/ริญ เจริญศิริ, รัชนี คงคาฉุยฉาย และนฤมล รัตนากรพันธ์
ริญ เจริญศิริ
2551
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>