KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7711
การศึกษาปริมาณ บีสฟีนอล เอ ฟีนอล และ พี-ที-บิวทิลฟีนอล ที่แพร่ออกมาจากขวดนม และ ภาชนะบรรจุอาหารสําหรับเด็กชนิดพอลิคาร์บอเนตที่สภาวะต่างๆ
อุมา บริบูรณ์,ภัสสะริน สายสุวรรณ,ศศิธร หอมดําารงค์วงศ์ ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7710
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนต่าง ๆ ของผลฟักข้าว
Mallika Chantarangsee,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
FOOD 7709
ผลของอุณหภูมิในการทำแห้งต่อคุณภาพของสาหร่ายเทา
อาภัสสร ศิริจริยวัตร,สุธิชา พืชสิงห์,ชาติสยาม ผลวิลัย,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7708
สภาวะที่เหมะสมในการสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสตที่มีปริมาณโปรตีนสูงจากหอยตลับ (Meretrix casta) โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง
นพรตน์ มะเห,ดาริกา อวะภาค,ดลฤดี พิชัยรัตน์,ปีที่ 43 ฉบับที่ 3
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7707
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล
จุฑามาศ ถิระสาโรช,เฉลิมพล ถนอมวงค์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 7704
การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมจีนเสริมโปรตีน และธาตุเหล็กด้วยน้ำปู
ชลธิชา มณีเชษฐา,นันทินา ด ารงวัฒนกูล,ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7702
ผลของกระบวนการต่อสมบัติทางกายภาพและปริมาณแคโรทีนอยด์ ในสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
หยาดฝน ทนงการกิจ,นักรบ นาคประสม,กาญจนา นาคประสม,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7701
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ทางประสาทสัมผัสและสารต้านอนุมูลอิสระของ ไวน์ ที่ท า จากมะม่วง 4 สายพันธุ์ ( สายพันธุ์น าดอกไม้ โชคอนันต์ อกร่อง และแรด )
วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา,พิชัยยุทธ ขุนปากดี,นรเศรษฐ์ ปาสาจัง,กรกนก บัวใหญ่รักษา,จินตนา ศรีประเสริฐ,สิทธิพล สุคุณา,สุงามใจ ภูต้อม,อัมรินทร์ ผิวอ่อน,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7700
การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพของโปรตีนมะพร้าว ( Cocos nucifera L.) ดัดแปร โดยใช้เอนไซม์โปรตีนเอสทางการค้า
สมฤดี ไทพาณิชย์,ปราณี อ่านเปรื่อง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7699
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา,นัทมน พุฒดวง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7698
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วขาวและการประยุกต์แป้งถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7697
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชาภัทรา จันทร์ดารา,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7696
ผลของใยอาหาร และรีซิสแทนต์สตาร์ชสกัดจากเปลือกและเนื้อกล้วยดิบต่อการเจริญและการผลิตกรดไขมันสายสั้นของเชื้อ Lactobacillus plantarumm
ผุสดี ตังวัชรินทร์,สุชาติ สุขสถิตย์,กานต์ สุขสุแพทย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7695
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมเค้กปลาช่อน
ฐกฤต กุลวิเศษ,ธีรเวช ทิตย์สีแสง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7694
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร
วิยุวรรณ กอบัว,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>