KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7701
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี ทางประสาทสัมผัสและสารต้านอนุมูลอิสระของ ไวน์ ที่ท า จากมะม่วง 4 สายพันธุ์ ( สายพันธุ์น าดอกไม้ โชคอนันต์ อกร่อง และแรด )
วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา,พิชัยยุทธ ขุนปากดี,นรเศรษฐ์ ปาสาจัง,กรกนก บัวใหญ่รักษา,จินตนา ศรีประเสริฐ,สิทธิพล สุคุณา,สุงามใจ ภูต้อม,อัมรินทร์ ผิวอ่อน,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7700
การวิเคราะห์ทางเคมีกายภาพของโปรตีนมะพร้าว ( Cocos nucifera L.) ดัดแปร โดยใช้เอนไซม์โปรตีนเอสทางการค้า
สมฤดี ไทพาณิชย์,ปราณี อ่านเปรื่อง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7699
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ธัญพืชเพื่อสุขภาพ
กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา,นัทมน พุฒดวง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7698
คุณสมบัติเชิงหน้าที่ของถั่วขาวและการประยุกต์แป้งถั่วขาวในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7697
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชาภัทรา จันทร์ดารา,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7696
ผลของใยอาหาร และรีซิสแทนต์สตาร์ชสกัดจากเปลือกและเนื้อกล้วยดิบต่อการเจริญและการผลิตกรดไขมันสายสั้นของเชื้อ Lactobacillus plantarumm
ผุสดี ตังวัชรินทร์,สุชาติ สุขสถิตย์,กานต์ สุขสุแพทย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7695
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมเค้กปลาช่อน
ฐกฤต กุลวิเศษ,ธีรเวช ทิตย์สีแสง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7694
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร
วิยุวรรณ กอบัว,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7693
ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Full Text
FOOD 7690
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
วันเพ็ญ มีสมญา,ไพลิน ผู้พัฒน์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555
Full Textx
FOOD 7689
การเฝ้าระวัง Vibrio parahaemolyticus, staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในเนื้อปูต้มแกะ
ศศิธร ฐิติเพชรกุล,ศรีวรรณา หัทยานานนท์,กนกพรรณ สมยูรทรัพย์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2559
Full Textx
FOOD 7688
Antioxidant and Cytotoxic Activities of Mangosteen (Garcinia Mangostana) Pericarp Extracts
Jinnawat Manasathien,Piyanut Khanema,Suranaree Journal of Science and Technology
October-December 2015
Full Textx
FOOD 7687
Effect of Grape Berry Quality on Wine Quality
Phajon Yuyuen,Chokchai Wanapu,Nantakorn Boonkerd,Suranaree Journal of Science and Technology
October-December 2015
Full Textx
FOOD 7686
ปริมาณสารประกอบฟินอลิกและฟลาโวนอยด์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมทานอลจากดอกถั่วแระและดอกส้มป่อย
สุธิรา มณีฉาย,ประสบอร รินทอง,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
FOOD 7685
การต้านทานกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกของ Aspergillus flavus ในน้ำพริกตาแดง
ยศยา ทุริสุทธิ์,วราภา มหากาญจนกุล,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,ลัดดา วัฒนศิริธรรม,อรรณพ ทัศนอุดม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>