KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3049 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7694
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเครื่องหมาย อย. ของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหาร
วิยุวรรณ กอบัว,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559

FOOD 7693
ผลของเกลือต่อการหมักและการยอมรับผลิตภัณฑ์กุ้งจ่อม
ผกาวดี เอี่ยมกำแพง,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

FOOD 7690
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง
วันเพ็ญ มีสมญา,ไพลิน ผู้พัฒน์,เกศศิณี ตระกูลทิวากร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2555

FOOD 7689
การเฝ้าระวัง Vibrio parahaemolyticus, staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในเนื้อปูต้มแกะ
ศศิธร ฐิติเพชรกุล,ศรีวรรณา หัทยานานนท์,กนกพรรณ สมยูรทรัพย์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2559

FOOD 7688
Antioxidant and Cytotoxic Activities of Mangosteen (Garcinia Mangostana) Pericarp Extracts
Jinnawat Manasathien,Piyanut Khanema,Suranaree Journal of Science and Technology
October-December 2015

FOOD 7687
Effect of Grape Berry Quality on Wine Quality
Phajon Yuyuen,Chokchai Wanapu,Nantakorn Boonkerd,Suranaree Journal of Science and Technology
October-December 2015

FOOD 7686
ปริมาณสารประกอบฟินอลิกและฟลาโวนอยด์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมทานอลจากดอกถั่วแระและดอกส้มป่อย
สุธิรา มณีฉาย,ประสบอร รินทอง,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559

FOOD 7685
การต้านทานกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกของ Aspergillus flavus ในน้ำพริกตาแดง
ยศยา ทุริสุทธิ์,วราภา มหากาญจนกุล,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,ลัดดา วัฒนศิริธรรม,อรรณพ ทัศนอุดม,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559

FOOD 7682
การพัฒนาสูตรพุดดิ้งนมสดที่ทดแทนด้วยน้ำนมข้าวโพด
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,พรทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง,น้องนุช ศิริวงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2559

FOOD 7681
การคัดแยกและการตรวจสอบความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์ปลาหมัก ปลาส้ม
Piyorot Hongsachart,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2559

FOOD 7680
การคัดแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่มีสมบัติความเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้น จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
ผุสดี ตังวัชรินทร์,จิรโรจน์ นิธิสันถวะคุปต์,กานต์ สุขสุแพทย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

FOOD 7679
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภัทรา สุขะภัณฑ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

FOOD 7678
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในเขต กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาร้าน Yamazaki
ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559

FOOD 7677
Effect of Whey-to-Casein Protein Ratio in Chocolate-Vanilla Milk Beverage on Satiation and Acute Energy Intake
Amelinda Angela,Kasetsart Journal Natural Science
September-October 2015

FOOD 7676
Optimization of High Free Fatty Acid Reduction in Mixed Crude Palm Oil Using Ultrasound: A Response Surface Methodology Approach
Krit Somnuk,Pruittikorn Smithmaitrie , Thanansak Theppaya,Gumpon Prateepchaikul,Kasetsart Journal Natural Science
July-August 2015

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [ 63 ] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>