KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [ 64 ] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6478
ภาวะโภชนาการและคอเลสเตอรอลในเลือดของข้าราชการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี/ณภาภัช คัจฉานุช, เบญจา มุกตพันธุ์
ณภาภัช คัจฉานุช
2551
Full Textx
FOOD 6482
การทดสอบความชำนาญการวิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่วในอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียน/มยุรี อุรารุ่งโรจน์ และลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์
มยุรี อุรารุ่งโรจน์
2551
Full Textx
FOOD 6495
ผลของการให้โภชนศึกษาต่อปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากอาหารไทยในเด็กวัยเรียน/วาสนา บุญจู, สิริพันธุ์ จุลกรังคะ และอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
วาสนา บุญจู
2551
Full Textx
FOOD 6497
อาหารและสารอาหาร/อมรรัตน์ เจริญชัย
อมรรัตน์ เจริญชัย
2551
Full Textx
ifrpd FOOD 6509
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP/โดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร (KU-FIRST)ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
2551
FOOD 6512
ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้านภาคใต้/อบเชย วงศ์ทอง และ สุจิตตา เรืองรัศมี
อบเชย วงศ์ทอง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 6521
กระบวนการให้ความร้อนแบบ Ohmic Heating/ประมวล ศรีกาหลง
ประมวล ศรีกาหลง
2009
Full Textx
FOOD 6522
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมเพคตินจากเปลือกมะนาว
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
2008
Full Textx
FOOD 6523
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักไก่สมุนไพร (ระยะที่ 1)/สิริกัลยา ศรีรอด, ไพโรจน์ วิริยจารี, รัตติกร เตชะพันธุ์
สิริกัลยา ศรียอด
2003
Full Textx
FOOD 6530
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงหมักไก่สมุนไพร/สิริกัลยา ศรีรอด, ไพโรจน์ วิริยจารี, รัตติกร เตชะพันธุ์
สิริกัลยา ศรีรอด
Full Textx
FOOD 6536
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplements): ผลดีต่อสุขภาพ/สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์
2552
Full Textx
FOOD 6537
Focus...ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเครื่องดื่ม/ประจงเวท สาตมาลี
ประจงเวท สาตมาลี
2552
Full Textx
FOOD 6541
ความต้านทานของแลกเกอกร์เคลือบภายในกระป๋องอะลูมิเนียมบรรจุอาหาร
ศิริพร ดาวพิเศษ,เกรียงไกร วิไลวงศ์เสถียร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2552
Full Text
FOOD 6545
ฟองในอาหาร
รัตนา จินดาพรรณ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6551
วัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหารว่าง
ปรานต์ ปิ่นทอง,วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พฤษภาคม 2552
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [ 64 ] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>