KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [ 64 ] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7689
การเฝ้าระวัง Vibrio parahaemolyticus, staphylococcus aureus และ Salmonella spp. ในเนื้อปูต้มแกะ
ศศิธร ฐิติเพชรกุล,ศรีวรรณา หัทยานานนท์,กนกพรรณ สมยูรทรัพย์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2559
Full Textx
FOOD 7688
Antioxidant and Cytotoxic Activities of Mangosteen (Garcinia Mangostana) Pericarp Extracts
Jinnawat Manasathien,Piyanut Khanema,Suranaree Journal of Science and Technology
October-December 2015
Full Textx
FOOD 7687
Effect of Grape Berry Quality on Wine Quality
Phajon Yuyuen,Chokchai Wanapu,Nantakorn Boonkerd,Suranaree Journal of Science and Technology
October-December 2015
Full Textx
FOOD 7686
ปริมาณสารประกอบฟินอลิกและฟลาโวนอยด์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดเมทานอลจากดอกถั่วแระและดอกส้มป่อย
สุธิรา มณีฉาย,ประสบอร รินทอง,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
FOOD 7685
การต้านทานกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกของ Aspergillus flavus ในน้ำพริกตาแดง
ยศยา ทุริสุทธิ์,ลัดดา วัฒนศิริธรรม,อรรณพ ทัศนอุดม,วราภา มหากาญจนกุล,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
FOOD 7682
การพัฒนาสูตรพุดดิ้งนมสดที่ทดแทนด้วยน้ำนมข้าวโพด
ฤทัย เรืองธรรมสิงห์,พรทิพย์ ปิยะสุวรรณยิ่ง,น้องนุช ศิริวงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2559
Full Textx
FOOD 7681
การคัดแยกและการตรวจสอบความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ของแบคทีเรียแลคติกที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์ปลาหมัก ปลาส้ม
Piyorot Hongsachart,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2559
Full Textx
FOOD 7680
การคัดแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่มีสมบัติความเป็นโปรไบโอติกเบื้องต้น จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมัก
ผุสดี ตังวัชรินทร์,จิรโรจน์ นิธิสันถวะคุปต์,กานต์ สุขสุแพทย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7679
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภัทรา สุขะภัณฑ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7678
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในเขต กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาร้าน Yamazaki
ศรัญญา วิจิตรบุญชูวงศ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7677
Effect of Whey-to-Casein Protein Ratio in Chocolate-Vanilla Milk Beverage on Satiation and Acute Energy Intake
Amelinda Angela,Kasetsart Journal Natural Science
September-October 2015
Full Textx
FOOD 7676
Optimization of High Free Fatty Acid Reduction in Mixed Crude Palm Oil Using Ultrasound: A Response Surface Methodology Approach
Krit Somnuk,Pruittikorn Smithmaitrie , Thanansak Theppaya,Gumpon Prateepchaikul,Kasetsart Journal Natural Science
July-August 2015
Full Textx
FOOD 7675
Comparison Between Ohmic and Conventional Heating of Pineapple and Longan in Sucrose Solution
Titaporn Tumpanuvatr,Weerachet Jittanit,Tanaboon Sajjaanantakul,Hoang Pham,Orapin Jan-Ob, Supaporn Kaewchutong,Kasetsart Journal Natural Science
July-August 2015
Full Textx
FOOD 7674
Dehydration of Pomelo (Citrus grandis) Albedo and Its Utilization As a Source of Dietary Fiber in Philippine Pork Sausage
Angelica Bianca P. Soriao,Patrisha Coleen K. Indiongco,Airannegale G. Dale, Juan Alexis R. Ma?ago,Monalisa B. Narvaez,Jon Nikole M. Masangcay,Jose Lorenzo M. Manucom, Charles Gilroy M. Dela Cruz,Kasetsart Journal Natural Science
July-August 2015
Full Textx
FOOD 7673
Functional Golden Brown Rice Fermentation by Monascus sp. Yellow, White Parental Strains and Their Protoplast Mutants and Fusants
Panida Thongpradis,Busaba Yongsmith,Chetsada Pothiratana, Savitr Trakulnaleamsai ,Kasetsart Journal Natural Science
July-August 2015
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [ 64 ] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>