KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [ 65 ] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6559
อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์/ฃาลินี รอนไพริน และ เทวิน เทนคำเนาว์
ชาลินี รอนไพริน,เทวิน เทนคำเนาว์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 6563
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากแป้งเม็ดบัว/จิรนาถ บุญคง และ นิตยา รัตนประดิษฐุ์
จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 6570
การสกัดเส้นใยอาหารจากแกนสับปะรดและสมบัติทางกายภาพของสารสกัด
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 6575
การวิเคราะห์ปริมาณพลวงที่ละลายออกมาจากภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต
ศศิธร หอมดำรงค์วงค์ และ อุมา บริบูรณ์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6654
ผลของความหนาแน่น ความเค็ม และความถี่ในการให้อาหาร ต่อการเจริญเติมโตและการรอดตายของลูกหอยหวานระยะลงพื้น
ณัฐธิดา เค้าแก้ว,นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์,บังอร แถวโนนงิ้ว,ช฿ศรี ตลับมุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
FOOD 6694
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009
Full Textx
FOOD 6695
รูปแบบการประเมินความเสี่ยงสำหรับการกำหนดมาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ชนิพรรณ บุตรยี่,พัชนี อินทรลักษณ์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009
Full Textx
FOOD 6697
ศักยภาพต้านมะเร็งของอาหารไทย
สมศรี เจริญเกียรติกุล,วารสารพิษวิทยาไทย
Full Textx
FOOD 6699
การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐานของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร
เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,ปิยนุช วิเศษชาติ,อาณดี นิติธรรมยง,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วารสารพิษวิทยาไทย
สิงหาคม 2551
Full Textx
FOOD 6719
การศึกษาสุขลักษณะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มบนขบวนรถไฟ
นพวรรณ นันทพงษ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6721
การทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารของร้านอาหารในเขตเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุณยกฤต รัตนพันธุ์,อเนก หาลี,วชิระ สิงห์คง,สุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
มิถุนายน - กันยายน 2553
Full Textx
FOOD 6730
อาหารไทย เสน่ห์ปลายจวัก มัดใจไปทั่วโลก
ทิศไท,ทิศไท
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 6776
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มผงเสริมสารสกัดจากกากองุ่นแดง
ฐาปกรณ์ บุญชู,นิรมล อุตมอ่าง,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6927
การพัฒนาแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามสุขลักษณะทั่วไป
ภูริ กุลานุวัติ,ระพีพรรณ ฉลองสุข,ณัฏฐิญา ค้าพล,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2553
FOOD 6929
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร กรณีศึกษา : หน่อไม้ปี๊บ
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2554
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [ 65 ] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>