KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [ 66 ] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6935
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ำของประชาชนไทย ปี 2553
Sirichai Songsermpong,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6936
สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของรถเร่ขายอาหาร
รัชชผดุง ดำรงพิงคสกุล,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6937
การรับรู้และการใช้ประโยชน์ข้อมูลฉลากอาหารและฉลากโภชนาการของผู้ประกอบการร้านอาหาร
ดาราวรรณ สกุลวงศ์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6938
รายงานการศึกษาองค์ประกอบและกระบวนงานที่มีผลต่อความสำเร็จของงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำในพี้นที่องค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ประดิษฐ์ เจริญงาน,ธนชีพ พีระธรณิศร์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6939
ส้วมสะอาดในร้านอาหาร
ภาคภูมิ องค์สุริยานนท์,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6940
อันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีในอาหาร
สุนิสา ช้างพลาย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6941
พยาธิขึ้นสมอง
สุนิสา ช้างพลาย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
FOOD 6977
การเปรียบเที่ยบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขวัญเนตร สมบัติสมภพ,ณัฐวุฒิ วิทยาวิโรจน์,อำนาจ ปราการสมุทร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม - เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 7000
การดูดซับน้ำมันในกระบวนการทอดแบบน้ำมันท่วม
สิริมา ชินสาร,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 7005
บทบาทของนาโนเทคโนโลยีต่ออุตสาหกรรมอาหาร
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
FOOD 7039
การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
ประภาศรี เทพรักษา,ตรัยรัตน แก้วสอาด,สุนทรี สุวรรณสิชณม์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
FOOD 7046
สารพิษที่มากับอาหารทอด ปิ้ง ย่าง และแนวทางในการหลีกเลี่ยง
จันทร์เพ็ญ แสงประกาย,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2554 - มกราคม 2555
Full Textx
FOOD 7054
โภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7055
ฟังก์ชันนอลฟูด (Functional Foods): เรียนรู้จากต้นแบบเพื่อการพัฒนา
เพลินใจ ตังคณะกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
TX748.M32 ร42
เมนูจากปลาทู
รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์
2553
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [ 66 ] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>