KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [ 66 ] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7655
Sensory Characterization of Instant Tom Yum Soup
Kamolnate Kitsawad,Nasara Tuntisripreecha,King Mongkut's University of Technology North Bangkok International Journal of Applied Science and Technology
April-June 2016
Full Text
FOOD 7654
การตรวจเฝ้าระวังน้ำพริกแบบแห้งพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
พรทิพย์ ผลประเสริฐ,ศศิวีณ์ นรากร,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7653
การศึกษาการกระจายตัวของปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคที่ใช้เครื่องผสมต้นแบบ
มาลี จิรวงศ์ศรี,วรดา อ่ำบุญ,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7652
ศักยภาพของตำลึง ดอกแค ตะไคร้ และคะน้าในการต้าน Clastogenicity ในหนูเม้าส์
เพียงใจ คูประดินันท์,วารสารพิษวิทยาไทย
ตุลาคม 2551
Full Textx
FOOD 7651
การปรับปรุงคุณภาพของแป้งเมล็ดขนุนโดยวิธีการพรีเจลาทิไนซ์
ดารารัตน์ นาคละออ,อาภัสรา แสงนาค,กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม-มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7650
การแพร่กระจายของ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus ในซูชิ
สุดสายชล หอมทอง,ณัฐชนาภัทธ ดังก้อง,จิราพร ตันวุฒิบัณฑิต, อำไพ บุตรงาม,บุณฑริกา นิลโนรี,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม-มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7649
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ดมะขามหวานและมะขามเปรี้ยว
วันเซ็ง สิทธิกิจโยธิน,ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม-มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7648
Physicochemical Changes During Processing of Chinese Xuanwei Ham
Aixiang Huang,Qichao Huang,Changrong Ge,Zongdao Chen ,Sarote Sirisansaneeyakul,Wen Qin ,Yusuf Chisti,Kasetsart Journal Natural Science
Full Textx
FOOD 7647
Effect f Modified Atmosphere Packaging on Qualities and Shelf Life of Precooked Baby Clam (Paphia undulata)
Punchira Vongsawasdi,Chonisa Changyoung,Juthamas Khueankhancharoen,Montira Nopharatana,Kasetsart Journal Natural Science
May-June 2011
Full Textx
FOOD 7646
Production and Nutrition of Khi Lek (Siamese cassia) Curry from Central Thailand
Chowladda Teangpook ,Winus Puminat,Somchit Onhem ,Yenjai Titatarn,Urai Paosangtong ,Kasetsart Journal Natural Science
May-June 2011
Full Textx
FOOD 7645
Physica,l Chemical, Textural and Sensory Properfties of Dried Wheat Noodles Supplemented with Unripe Banana Flourted with Unripe Banana Flour
Pitiporn Ritthiruangdej,Sawitri Donchedee,Sompit Parnbankled ,Rungtiwa Wongsagonsup,Kasetsart Journal Natural Science
May-June 2011
Full Textx
FOOD 7644
Effect of Heat-Moisture Treatment on Qualities of Gluten-Free Alkaline Rice Noodles from Various Rice Flour Varieties
Chutima Chaichaw,Onanong Naivikul,Masubon Thongngam,Kasetsart Journal Natural Science
May-July 2011
Full Textx
FOOD 7643
การศึกษาเปรียบเทียบวิธี PCR และ LAMP กับวิธีเพาะเชื้อในการตรวจหาเชื้อ Salmonella จากตัวอย่างชนิดต่าง ๆ
ศิริพร จันทร์โรจน์,เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ,ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์,คาซูฮิสะ โอกาดะ,ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์,ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2555
Full Textx
FOOD 7641
การตรวจเฝ้าระวังเชื้อ Clostridium botulinum ในหน่อไม้บรรจุปี๊บ
ไพรินทร์ บุตรกระจ่าง,วารสารอาหารและยา
กันยายน-ธันวาคม 2550
Full Textx
FOOD 7639
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐาน ISO 22000 : 2005
กัลยาณี ดีประเสริฐวงศ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน-ธันวาคม 2550
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [ 66 ] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>