KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [ 67 ] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7627
การผลิตและสมบัติของน้ำข้าวโพดหวานระยะน้ำนมและเครื่องดื่มผงที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย ตอนที่ 1 : น้ำข้าวโพดหวานระยะน้ำนม
พรทิพย์ จรูญศักดิ์ชัย,พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กันยายน-ธันวาคม 2550
Full Textx
FOOD 7626
อิทธิพลของการเสริมแมกนีเซียมโปรติเนทและระยะเวลาเก็บต่อคุณภาพเนื้อสุกร
ศรีน้อย ชุ่มคำ,อมรรัตน์ ตันบุญจิตต์,อรพินท์ จินตสถาพร,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2550
Full Textx
FOOD 7625
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภัทรี สุภานุกานนท์,ชลอ วงศ์แสวง,วันทนีย์ ภูมิภัทราคม,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2551
Full Textx
FOOD 7624
การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเทียนที่มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวต่างกัน
ศานิต สวัสดิกาญจน์,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มกราคม-เมษายน 2551
Full Textx
FOOD 7623
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หมูทุบของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านรีพัฒนา ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สุรางค์ เมรานนท์,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มกราคม-เมษายน 2551
Full Textx
FOOD 7622
การผลิตและสมบัติของเครื่องดื่มข้าวโพดหวานระยะน้ำนมและเครื่องดื่มผงที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย ตอนที่ 2: เครื่องดื่มผงจากข้าวโพดหวานระยะน้ำนม
พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี,พรทิพย์ จรูญศักดิ์ชัย,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 7621
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มตราสินค้าเฉพาะของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
ธันยธร ติณภพ,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 7614
EFFECTS OF EXTENSION OF DAYS TO FLOWERING ON YIELD AND OTHER CHARACTERS OF EARLY MATURIN SOYBEANG
Thitiporn Machikowa,Paisan Laosuwan,Suranaree Journal of Science and Technology
April-June 2009
Full Textx
FOOD 7613
ANTHOCYANIN AND THE INFLUENCE OF NAA AND IRRIGATION ON POD AND SEED SETTING OF RED KWAO KRUA
Kesorn Muangtip,Yuvadee Manakasem,Suranaree Journal of Science and Technology
April -l June 2009
Full Textx
FOOD 7612
EFFECTS OF SOYBEAN HULLS AS ENERGY AND PROTEIN SOURCES IN DAIRY COW DIET ON PERFORMANCE OF LACTATING DAIRY COWS
Pipat Lounglawan,Wisitiporn Suksombat,Nattanit Puanpan,Suranaree Journal of Science and Technology
April-June 2009
Full Textx
FOOD 7611
CULTURAL CHARACTERISTICS OF SPHACELOMA AMPELINUM, CAUSAL PATHOGEN OF GRAPE ANTHRACNOSE ON DIFFERENT MEDIA
Oythip Poolsawat,Piyada Tantasawat,Sopone Wongkaew,Akkawat Tharapreuksapong,Suranaree Journal of Science and Technology
April-June 2009
Full Textx
FOOD 7610
การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐาน ของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร
เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วีรยา การพานิช,ปิยนุช วิเศษชาติ,อาณดี นิติธรรมยง,วารสารพิษวิทยาไทย
Full Textx
FOOD 7609
ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
วันเพ็ญ มีสมญา,เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,วารุณี วารัญญานนท์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 7608
อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อสุขภาพ
ศิริพร ตันจอ,ครรชิต จุดประสงค์,ประภาศรี ภูวเสถียร,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 7607
ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
รัชนี คงคาฉุยฉาย,ริญ เจริญศิริ,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [ 67 ] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>