KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7127
อาหารคลายร้อน
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
FOOD 7144
เมนูคู่สุขภาพ : ซูชิ ซุปเปอร์ฟู้ดส์
วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
FOOD 7149
สารระเหยให้กลิ่นในอาหารหมัก
ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
FOOD 7152
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพโดยไม่ใช้ความร้อน
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
FOOD 7163
ไบโอฟิลม์ : ปัญหาที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหาร
จุฑามาศ กลิ่นโซดา
มกราคม - มีนาคม 2557
FOOD 7169
เจลาติน : สุดยอดอาหารที่อุดมโปรตีนที่สามารถต้านการแพ้อาหาร อาการนอนไม่หลับและอาการบวม อันเนื่องมาจากโรคไขข้อ
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,Food Journal
มกราคม - มีนาคม 2557
FOOD 7170
10 เหตุผลทำไมต้องเลี่ยงอาหารจีเอ็ม
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
มกราคม - มีนาคม 2557
FOOD 7185
อันตราย (ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป
สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
FOOD 7198
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารฮาลา
วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
FOOD 7207
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพสาขางานอาหารและโภชนาการด้านครัวโรงแรม
จิราพร ทัดพินิจ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7212
แนวทางการอบแห้งปลาข้าวสารกรอบด้วยการอบแห้งลมร้อนและรังสีอินฟราเรต
จุฑารัตน์ สะทะระ,สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล,ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7223
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการประเมินความเสี่ยงด้านจุลชีววิทยา
ปราณี นาคประสิทธิ์,อุบลวรรณ รอดประดิษฐิ์,สันตกิจ นิลอุดมศักดิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7266
การศึกษา ทัศนคติ การรับรู้ พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการแสดงฉลากกาแฟสำเร็จรูปผสมสารอาหารในจังหวัดระยอง
วีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2557
Full Textx
FOOD 7299
การสนับสนุนและการบริหารองค์การ ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ
สุวรีย์ เมตตาพล,พรทิพย์ คำพอ,ประจักร บัวผัน,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7315
การปรับระบบการตรวจสอบการนำเข้าอาหาร ให้รองรับกับกฎกติกาสากล
สมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์,วารสารอาหารและยา
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>