KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7611
CULTURAL CHARACTERISTICS OF SPHACELOMA AMPELINUM, CAUSAL PATHOGEN OF GRAPE ANTHRACNOSE ON DIFFERENT MEDIA
Oythip Poolsawat,Sopone Wongkaew,Akkawat Tharapreuksapong,Piyada Tantasawat,Suranaree Journal of Science and Technology
April-June 2009
Full Textx
FOOD 7610
การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐาน ของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร
เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,อาณดี นิติธรรมยง,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย
Full Textx
FOOD 7609
ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่
วันเพ็ญ มีสมญา,ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,วารุณี วารัญญานนท์,เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 7608
อินนูลินและฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เพื่อสุขภาพ
ศิริพร ตันจอ,ประภาศรี ภูวเสถียร,ครรชิต จุดประสงค์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 7607
ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
รัชนี คงคาฉุยฉาย,ริญ เจริญศิริ,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 7606
ผลของการใช้น้ำมันมะพร้าวต่อคุณภาพของเค้กชนิดส่วนผสมข้น
ผาณิต รุจิรพิสิฐ,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน-มิถุนายน 2553
Full Textx
FOOD 7605
ศึกษาการผลิตข้าวโพดหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
วิชัย สุทธิธรรม,ธำรง เปรมปรีดิ์,กุศล ประกอบการ,ดรุณี ศรีชนะ,ไพโชค ปัญจะ,วนารัตน์ กรอิสรานุกูล,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตุลาคม-ธันวาคม 2553
Full Text
FOOD 7604
สายพันธ์ุขมิ้นชันผลผลิตสูง TU 04-9-1
บุญหงษ์ จงคิด,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตุลาคม-ธันวาคม 2553
Full Textx
FOOD 7596
EFFECT OF DEHYDRATION METHODS ON DIGESTED STARCH FRACTIONS OF RETROGRADED DEBRANCHED RICE STARCH
Sureeporn Boonna,Kuakoon Piyachomkwan,Sunanta Tongta,Suranaree Journal of Science and Technology
October-December 2010
Full Textx
FOOD 7595
การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,อารุณี ศรพรหม,อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์,อัชฌา สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7594
Effect of Heating Time on the Quality of Tapioca Starch and Xanthan Gum Mixture
Prawta Chantaro,Rungnaphar Pongsawatmanit,Kasetsart Journal Natural Science
November-December 2010
Full Textx
FOOD 7593
Characterization of a probiotic Bacillus S11 bacterium of black tiger shrimp Penaeus monodon
Pissamai Powedchagun,Hideyuki Suzuki,Sirirat Rengpipat,Songklanakarin J. Sci. Technol.
January-February 2011
Full Textx
FOOD 7592
Selection of potential Enterococcus faecium isolated from Thai native chicken for probiotic use according to the in vitro properties
Napaporn Lertworapreecha,Thongchai Chalermchiakit,Kriengsak Poonsuk,Songklanakarin J. Sci. Technol.
January-Febuary 2011
Full Textx
FOOD 7591
Knock down Os1bglu1 ?-glucosidase in rice by Agrobacterium-mediated transformation
Wipaporn Wanthanalert,Mariena Ketudat-Cairns,Songklanakarin J. Sci. Technol.
January-Febuary 2011
Full Textx
FOOD 7590
Production of tamarind powder by drum dryer using maltodextrin and Arabic gum as adjuncts
Weerachet Jittanit,Tithiya Deying,Maythawee Chantara-In,Wantanee Ratanavong,Songklanakarin J. Sci. Technol.
January-Febuary 2011
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [ 68 ] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>