KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7316
การศึกษาปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในปูเค็ม ที่นำเข้า ณ จังหวัดระนอง
เสาวลักษณ์ กีรติหัตถยากร,อารยา ส่องศรี,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7317
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนของประชาชนบ้านเมืองหมีน้อย ตำบลกวนวัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
มินตรา สาระรักษ์,เสาวลักษณ์ แสนนาม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กันยายน - ธันวาคม 2557
Full Textx
FOOD 7326
การศึกษๆคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำ ที่ผ่านการกรองด้วยแมกนีเซียมซิลิเคต ในร้านอาหารจานด่วน
จิตรา เศรษฐอุดม,ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7327
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข
ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์,อรุณรัตน์ อรุณเมือง,วารสารอาหารและยา
Full Textx
FOOD 7353
ปัจจัยที่มีผลต่อการดึงน้ำออกด้วยวิธีออสโมซิสของผักและผลไม้
วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
Full Textx
FOOD 7355
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มของประชาชน จังหวัดตาก
สมศักดิ์ มาลีแก้ว
Full Textx
FOOD 7356
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร จังหวัดลำพูน
ดาราวรรณ สกุลวงศ์
Full Textx
PUB 0001
กล้วยหอมหิมะ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0002
กวงเจียง - ฟองเต้าหู้ทรงเครื่อง
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0004
แกงเลียงหัวปลี
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0005
ข้าวผัดเจอะเมซิ่ง
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0006
ข้าวผัดแปดเซียนเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0007
เชอร์เบทข้าวกล้องงอก
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0008
ข้าวหน้าเห็ดและเต้าหู้ย่างเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
PUB 0009
ไชเถ่าก้วย ? ขนมผักกาดเจ
www.FoodTravel.tv
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [ 69 ] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>