KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 91 เรื่อง จากคำค้น การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6926
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของน้ำมันปาล์มในระหว่างการทอดมันเทศที่สภาวะสูญญากาศและสภาวะบรรยากาศ
ฉัตรลดา กู้สุจริต,พอใจ ถามากร,อนุวัตร แจ้งชัด,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ]   Next >>