KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T990178
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตใยอาหารจากกากนมถั่วเหลือง"/กุลวดี ตรองพาณิชย์ ... [และคนอื่นๆ]
กุลวดี ตรองพาณิชย์,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2541
IFRPD T990179
ผลของอาหารที่มีใยอาหารสูงต่อการประเมินคุณค่าทางโภชนาการในหนูทดลอง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กองโภชนาการ
[2540?]
IFRPD T990343
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลากดเหลือง/วันเพ็ญ มีสมญา ... [และคนอื่นๆ]
วันเพ็ญ มีสมญา,สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2541?]
IFRPD T990433
ผักพื้นบ้าน และอาหารพื้นเมือง 4 ภาค/โดย ฝ่ายศึกษาสาธิต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2542
IFRPD T000110
การแปรรูปอาหาร
วารุณี วารัญญานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000111
การแปรรูปผักและผลไม้แช่อิ่ม และอบแห้งปรุงรส
มัณฑนา ร่วมรักษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000112
การทำแยม เยลลี่ และมาร์มาเลต
มัณฑนา ร่วมรักษ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000113
ผลิตภัณฑ์ขนุน/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000114
ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000115
บรรจุภัณฑ์อาหาร
วารุณี วารัญญานนท์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000116
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T000118
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป/โดย กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T000119
จุลินทรีย์ในอาหาร
มาลัย บุญรัตนกรกิจ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T000120
หลักเกณฑ์การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
กุลวดี ตรองพาณิชย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T000124
การแปรรูปข้าวเกรียบเสริมข้าวกล้อง ข้าวตูจากข้าวกล้อง และข้าวเกรียบเสริมผัก/ผลไม้
เพลินใจ ตังคณะกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>