KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 138 เรื่อง จากคำค้น คุณภาพ
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6942
การพัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสู่มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ศึกษาเฉพาะกรณีที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ปี 2552
นุชรา บุญกนก,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 6980
ผลของการหมักต่อสุขภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิตติชัย บรรจง,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7048
คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิ (Oryza sativa L.) หลังการขัดสีและเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของเอนไซม์น้ำมันรำ
ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล,สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Textx
FOOD 7065
การวัดระดับความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการรับรู้ ตอนที่ 1
วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7073
การวัดระดับความเข้มข้นที่ทำให้เกิดการรับรู้ ตอนที่ 2
วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
FOOD 7092
การจัดลำดับแบบสุ่มสมบูรณ์
วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน
FOOD 7128
การปรเมินทางประสาทสัมผัสโดยใช้สเกลวัดความพอดี
วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
FOOD 7147
การวิเคราะห์แบบพีนอลตี (ค่าเฉลี่ยที่ลดลง) ในการประเมินด้านประสาทสัมผัส
วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
FOOD 7214
การยืดอายุการเก็บรักษาหอยนางรมปากจีบ (Saccostea cucullata) สดแกะเปลือกด้วยกางแช่สารละลายผสมร่วมกับการแช่เย็น
สวามินี ธีระวุฒิ,อัครพล นางแล,ราตรี คำหอม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7215
ผลของเวลาและอุณหภูมิในการนึ่งฆ่าเชื้อต่อคุณภาพของผงขมิ้นชัน
ทวีภรณ์ คีรีคช,สนั่น ศุภธีรสกุล,สาปีน๊ะ เจ๊ะสะอิ,โรสนานี เหมตระกูลวงศ์,รอกีเยาะ ดาเละ,ธวัชชัย ศรีสุวรรณ,วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
มกราคม - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7291
ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพทางกายภาพ และจุลชีววิทยาของหอยนางรมสดแกะเปลือก
สวามินี ธีระวุฒิ,โสภาวดี เมืองฮาม ,รัตนาภรณ์ พิมพ์แน่น,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7302
คุณภาพผลไม้รถเข็นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำรัส พูลเกื้อ,มุทิตา คณฑา,อรวรรณ พัฒนกิจจารักษ์,พรทิพย์ ศรีศร,รัตนา แสงพวง,นลินี โคมพิทยา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
Full Textx
FOOD 7318
คุณภาพทางด้านกายภาพและจุลชีววิทยาของนํ้าดื่มบรรจุขวดชนิดขวดใส ที่จำหน่ายในจังหวัดน่าน
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Full Textx
FOOD 7319
การตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกเมล็ดธัญพืชด้วยเครื่องจักรกลวิทัศน์
ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2556
Full Textx
FOOD 7328
การศึกษาจุดเสี่ยงของเส้นทางกระจายนม และการควบคุมคุณภาพนมโรงเรียน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จารุรัตน์ พัฒน์ทอง,วารสารอาหารและยา
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10   Next >>