KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8518
การเตรียมและการศึกษาสมบัติของเซลลูโลสจากกากมันสำปะหลังเพื่อการประยุกต์ใช้ในอาหาร
สวรรยา ปัญญานันท์,กล้าณรงค์ ศรีรอต,เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

FOOD 8517
คุณค่าทางโภชนาการของแมลงกินได้ในจังหวัดกาฬสินธุ์
อรนุช สีหามาลา,ศุภชัย ภูลายดอก,พรประภา ชุนถนอม,หนูเดือน สาระบุตร,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

FOOD 8516
การเลี้ยงถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris (L.) Link) ด้วยไข่ดิบและไข่สุกจากสัตว์ปีก
รัฐพล ศรประเสริฐ,กิตติพล กสิภาร์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2561

FOOD 8515
การวิเคราะห์สารสําคัญและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในภาคเหนือเพื่อพัฒนาเป็นชาสมุนไพรสำเร็จรูป
พรหทัย พุทธวัน,อานันท์ ณ หนองคาย,สัมฤทธิ์ รักพนาลี,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2561

FOOD 8514
ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของเมล็ดลําไยเถาและการนําไปใช้ในผลิตภัณฑ์แยมลําไยเถา
วิริยา นิตย์ธีรานนท์,จตุพร อรุณกมลศรี,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2561

FOOD 8513
การทําแห้งกากแครอทและการนําไปใช้ในขนมปังเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ปรรัตน์ ศุภมิตรโยธิน,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8512
จุลินทรีย์ที่พบในโรตีปาแย
ธนุสรา เหล่าเจริญสุข,จรรยา ท้าวเชื้อลาว,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม - มีนาคม 2561

FOOD 8511
การผลิตสบู่คาเฟอีนเพื่อเพิ่มมูลค่ากากกาแฟเหลือทิ้ง
สุพัตรา รักษาพรต,เกศสุดา สามารถ,จิตรลดา บุญเฒ่า,เรืองวิทย์ สว่างแก้ว,สุนิษา สุวรรณเจริญ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2561

FOOD 8509
การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากลำไยตกเกรด
นรินทร์ เจริญพันธ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน - ตุลาคม 2561

FOOD 8508
ผลของแป้งจากเศษเหลือทิ้งของทุเรียน ต่อคุณภาพของพาสต้าปราศจากกลูเตน
นรินทร์ เจริญพันธ์,วิยดา กวานเหียน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน-ตุลาคม 2561

FOOD 8507
คความสามารถของถั่วชนิดต่าง ๆ ในการต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแลคโตบาซิลลัส
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,สุภัคชนม์ คล่องดี,ประมวล ทรายทอง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กันยายน-ตุลาคม 2561

FOOD 8506
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากลำไย
นรินทร์ เจริญพันธ์,ชัยพร แพภิรมย์รัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

FOOD 8505
ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

FOOD 8504
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วายุห์ สนเทศ,พิศมัย ศรีชาเยช,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

FOOD 8503
ผลของเวลาในการนึ่งต่อคุณภาพของข้าวเกรียบจากแป้งมันสําปะหลัง
สยุมพร รัตนพันธ์,เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>