KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [ 72 ] 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7620
ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์เชิงพันธภาพ
วิสิฐ จะวะสิต,รัตนา วัฒนาไพศาลตระกูล,นัฐพล ตั้งสุภูมิ,วารสารโภชนาการ
เมษายน-มิถุนายน 2552
FOOD 7629
การพัฒนาการผลิตหม่ำโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)
เอกสุรีย์ วงศ์ชัยภูมิ,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2551
Full Textx
FOOD 7634
การใช้ข้าว (Oryza sativa L.) หุงสุกพันธ์ุพื้นเมืองเป็นสารอาหารสำหรับโพรไบโอติก
ณัฐธญาณ์ ศรีสุวอ,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
FOOD 7641
การตรวจเฝ้าระวังเชื้อ Clostridium botulinum ในหน่อไม้บรรจุปี๊บ
ไพรินทร์ บุตรกระจ่าง,วารสารอาหารและยา
กันยายน-ธันวาคม 2550
Full Textx
FOOD 7679
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารขั้นต้น ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
สุภัทรา สุขะภัณฑ์,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรง เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 7696
ผลของใยอาหาร และรีซิสแทนต์สตาร์ชสกัดจากเปลือกและเนื้อกล้วยดิบต่อการเจริญและการผลิตกรดไขมันสายสั้นของเชื้อ Lactobacillus plantarumm
ผุสดี ตังวัชรินทร์,สุชาติ สุขสถิตย์,กานต์ สุขสุแพทย์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7697
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิชาภัทรา จันทร์ดารา,ธำรง เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7702
ผลของกระบวนการต่อสมบัติทางกายภาพและปริมาณแคโรทีนอยด์ ในสีผสมอาหารธรรมชาติจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
หยาดฝน ทนงการกิจ,นักรบ นาคประสม,กาญจนา นาคประสม,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-ธันวาคม 2559
Full Textx
FOOD 7705
การพัฒนารายการอาหารกลางวันเพื่อส่งเสริมโภชนาการเด็กวัยเรียนกรณีศึกษา : โรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร
ธนภร ตันเจริญ,วันดี ไทยพานิช,อนุกูล พลศิริ,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
กันยายน-ธันวาคม 2558
FOOD 7725
การประเมินความน่าเชื่อถือของฉลากโภชนาการในอาหารสำเร็จรูป
จิรพิชชา บุญพอ,ครรชิต จุดประสงค์,ประภาศรี ภูวเสถียร,ประไพศรี ศิริจักรวาล,วารสารโภชนาการ
มกราคม-เมษายน 2556
FOOD 7731
ความสัมพันธ์ของสารอาหารหลักกับค่าดัชนีมวลกายของวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ลลิดา เจริญวิเศษ,อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ,สิริพันธ์ จุลกรังคะ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7732
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนบางกะปิ
ศรีประภา โชติคุณเศรษฐ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,จารี ทองตำลึง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7733
การวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP ด้านอาหาร กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนากลุ่ม 4 (Quadrant D) ของจังหวัดนครราชสีมา
วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย,มนตรี ทาสันเทีย,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7734
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
เหมือนแพร รัตนศิริ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7738
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเหนือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย
ประไพพรรณ วังยาว,นฤมล ศราธพันธุ์1,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [ 72 ] 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>