KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [ 73 ] 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7742
องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพ และสมบัติด้านพรีไบโอติกเบื้องต้นของ ใยอาหารและรีซิสแทนต์สตาร์ชสกัดจากเปลือกและเนื้อกล้วยไข่ดิบ
สุชาติ สุขสถิตย์,ผุสดี ตังวัชรินทร์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
Full Textx
FOOD 7752
การสกัดใยอาหารจากไหมข้าวโพดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ฟารียา กุลพิจิตร,อาณดี นิติธรรมยง,สมเกียรติ์ โกศัลวัฒน์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 7755
การพัฒนาแนวทางการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า กรณีศึกษาผลไม้สด
บงกช โอฬารรัตน์มณี,ผกามาศ ไมตรีมิตร,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7756
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ศักดิ์อนันต์ รัตนสาครชัย,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
Full Textx
FOOD 7832
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิทสนิทสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดยประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแทนกระป๋อง
ดารณี หมู่ขจรพันธ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7858
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการลดน้ำหนัก
สุวิมล ทรัพย์วโรบล
กรกฎาคม-กันยายน 2552
FOOD 7859
การบริโภคอาหารของคนไทยในโครงการสำรวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546
สุจิตต์ สาลีพันธ์,แสงโสม สีนะวัฒน์,สง่า ดามาพงษ์,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-กันยายน 2552
FOOD 7860
ปริมาณวิตามินอีและแกมมา-โอรีซานอลในมันฝรั่งทอดและน้ำมันทอดอาหารก่อนและหลังการทอด
ประวิทย์ สันติวัฒนา,จิตตินันท์ ม่วงจีน,วารสารโภชนาการ
กรกฎาคม-กันยายน 2552
FOOD 7881
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ในการบําบัดน้ําเสีย จากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขวัญเนตร สมบัติสมภาพ,ณัฐวุฒิ วิทยาวิโรจน์,อํานาจ ปราการสมุทร,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-เมษายน 2554
Full Textx
FOOD 7891
การวัดคุณภาพบริการร้านอาหาร Fast Food ใน 5 ด้านหลักของ SERVQUAL: ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส่ และรูปลักษณ์ทางกายภาพ
ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2551
FOOD 7899
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสสีสังเคราะห์ผสมอาหารของเด็กนักเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการบริโภคอาหาร
รวิสรราภรณ์ ภีรติกรเจริญกุล,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,ปิยนุช วิเศษชาติ,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 7939
ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata)
จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ,ชลนิษา ช้างยัง,มณฑิรา นพรัตน์,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7984
แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย
ภัทศา ผุงเพิ่มตระกูล,ชุติมา ไวศรายุทธ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8003
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะขาม ผสมใยอาหาร
รมณย์ ฉัตรวิรุฬ,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8008
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จากสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมเกียรติ ว่องเกียรติคุณ,รวิพิมพ์ ฉวีสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [ 73 ] 74 75 76 77 78 79 80   Next >>