KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [ 73 ] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7568
Extraction and characterization of coconut (Cocos nucifera L.) coir dust
A. U. Israel,I.B. Obot,R. E. Ogali,O. Akaranta,Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST)
November - December 2011

FOOD 7567
การผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นรสจากกากถั่วเขียวโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสทางการค้า
ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์,ไพลิน เพ็ชรทวีพรเดช,อรพิน เกิดชูชื่น,กนก รัตนะกนกชัย,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7566
การปรับปรุงคุณภาพของขนมปังแซนด์วิชที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลี
ยุพร พืชกมุทร,วิญญ์ ผิวนิ่ม,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 7565
รังสีแกมมาระดับต่างๆ มีผลต่อจำนวนเซลล์คุมและ ปริมาณคลอโรฟิลล์ของใบอัญชัน (Clitoria ternatea L.)
อัญชลี จาละ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7564
การหาปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และคลอไรด์ในน้ำมะพร้าวด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis
นฤมล วชิรปัทมา,ฑิตฐิตา ศรีภุมมา,สุทธินี ไมตรีสรสันต์,ภัทริน จำเริญเจือ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7563
การหาปริมาณของแคตอิออนในใบมะรุมพันธุ์ข้าวเหนียวและ พันธุ์กระดูกด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis
นฤมล วชิรปัทมา,ภัทริน จำเริญเจือ,สุทธินี ไมตรีสรสันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7562
การวิเคราะห์ไนเทรตในผักโฮโดรโปนิกส์ โดย Capillary Electrophoresis
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7561
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุดิบที่เน่าเสียได้ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตปลากระป๋อง
วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตุลาคม - ธันวาคม 2554

FOOD 7560
การผลิตน้ำตำลึงผงโดยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
เศรษฐการ นุชนิยม,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7559
การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
ประภาศรี เทพรักษา,ตรัยรัตน แก้วสอาด,สุนทรี สุวรรณสิชณม์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7558
ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาล และการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอทีปลูกในวัสดุปลูก
นฤมล วชิรปัทมา,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7557
การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์,ธีระชัย ธนานันต์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7556
ความชุกและการต้านสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาจากสัตว์ปีกในประเทศไทย
ศรัประจันทร์ วงศ์ใหญ่,อิสร เสวตวิวัฒน์,กิตติชัย บรรจง,อภัชชา จินดาประเสริฐ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

FOOD 7555
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

FOOD 7554
การเตรียมน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์และโครงสร้างระดับจุลภาคของไส้กรอกอิมัลชันที่ผลิตจากไขมันชนิดต่างๆ
อัมรินา แวมง,สุธีรา เสาวภาคย์,พัชรินทร์ ภักดีฉนวน,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [ 73 ] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>