KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [ 74 ] 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8158
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida C. Agardh, 1823)
นลินรัตน์ จิระเดชประไพ,พิสิฐ วงศ์สง่าศรี,สรเมษ ชโลวัฒนะ,สุวรรณา วรสิงห์,กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
FOOD 8167
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้านของชาวบ้านสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิวรณ์ วงศ์อรุณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2559
FOOD 8461
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร
อบเชย วงศ์ทอง,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559
Full Textx
FOOD 8182
เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อให้ลดน้ำหนักอย่างได้ผล
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 8184
การประยุกต์ใช้แนวคิดอุตสาหกรรมขั้นที่ 6 สำหรับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมด้านอาหารในประเทศญี่ปุ่น
งามจิตร โล่วิทูร,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 8194
เลือกทานอาหาร...เพื่อต้านมะเร็ง
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 8197
น้ำมันมะพร้าว : อาหารธรรมชาติที่ยอดเยี่ยม
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 8198
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : น้ำสต๊อกผัก-การสกัดโมเลกุลจากพืช
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 8201
อาหารเสริมภูมิคุ้มกัน
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 8203
อาหารต้านโรคข้อเข่าเสื่อม
ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 8204
หมี่ซั่วเสริมใยอาหารจากแป้งมะพร้าว
สมัชญา ตาทองศรี,วารสารอาหาร
Full Textx
FOOD 8206
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : ปริศนาการใช้เกลือในการปรุงอาหาร
วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 8210
การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาหารของผู้สัมผัสอาหารในโรงอาหาร
ดวงใจ มาลัย,ศันสนีย์ ศรีพราย,กนกนาฎ แขงามขำ,นิตยา เหมาวนิค,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 8215
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
FOOD 8219
อาหารลดอาการท้องผูก
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2558
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [ 74 ] 75 76 77 78 79 80   Next >>