KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [ 74 ] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7553
สารออกฤทธิ์สำคัญทางชีวภาพในส้มโอและเกรฟฟรุท
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,เสาวภา ไชยวงศ์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

FOOD 7552
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและแนวโน้มการซื้อซ้ำของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโฮมเมด สหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด
ดวิษา สายสุวรรณ,ปัญญา หมั่นเก็บ,ธำรงค์ เมฆโหรา,    29:2(47-53)

FOOD 7551
การประเมินความเสี่ยงของสารไซยาไนด์จากการบริโภคหน่อไม้ของคนไทย
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,พฤศชัย พรหมประสิทธิ์,จิราภา อุณหเลขกะ,วีระพร แจ่มศรี,เสกสรร ทองโพธิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7550
REMOVAL OF FREE FATTY ACID IN CRUDE JATROPHA CURCAS OIL USING FERRIC SULPHATE FOR BIODIESEL PRODUCTION
Sasiwimol Wootthikanokkhan,Artit Phontee,Sareerat Mutchika,Suranaree Journal of Science and Technology
July - September 2011

FOOD 7547
ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ON GROWTH, FRUIT YIELD, AND QUALITY OF CHERRY TOMATO UNDER GLASSHOUSE CONDITIONS
Siriporn Sirichaiwetchakul,Pisan Sirithorn,Yuvadee Manakasem,Suranaree Journal of Science and Technology
October - December 2011

FOOD 7544
ประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จังหวัดมหาสารคาม
ประกาย ตปนียากร,โกวิทย์ พิริยสุพงศ์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554

FOOD 7540
เครื่องดื่มน้ำตาลน้อย ทางเลือกเพื่อสุขภาพ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554

FOOD 7539
เครื่องวัดความสุกแก่ทุเรียนโดยน้ำหนักแห้ง
ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554

FOOD 7537
แนวทางการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเลี้ยงแกะขุน
วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554

FOOD 7536
การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและเพิ่ม มูลค่ากระเทียม
วิไลศรี ลิมปพยอม,โกเมศ สัตยาวุธ,วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร

FOOD 7535
การผลิตผักใบ พืชตระกูลมะเขือ และพริกแช่แข็ง
ประยูร เอ็นมาก,จิตติมา วรรณแก้ว,ศุภมาศ กลิ่นขจร

FOOD 7534
ประสิทธิภาพกับดักแสงไฟในการดักจับด้วงปีกตัดในกระเทียมหลังการเก็บเกียว
พรรณเพ็ญ ชโยภาส,ภาวินี หนูชนะภัย,ดวงสมร สุทธิสุทธิ์,รังสิมา เก่งการพานิช,ใจทิพย์ อุไรชื่น,กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม,ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม,อัจฉรา เพชรโชติ,ศรุตา สิทธิไชยากุล

FOOD 7533
การกำจัดเพลี้ยไฟบนมะเขือเปราะโดยการตัดขั้วและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลาย ในการป้องกันการเกิดผลสีน้ำตาล
เนตรา สมบูรณ์แก้ว,อมรา ชินภูติ,สุพี วนศิรากุล

FOOD 7532
การลดความเสียหายในลองกองหลังการเก็บเกียวระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง
อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย,ชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์,โกเมศ สัตยาวุธ

FOOD 7531
การจัดการแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabasi (Gennadius) บนผักชีฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว
กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม,พรรณเพ็ญ ชโยภาส,ณัฐวัฒน์ แย้มยิม

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 [ 74 ] 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>