KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [ 75 ] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7537
แนวทางการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเลี้ยงแกะขุน
วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7536
การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและเพิ่ม มูลค่ากระเทียม
วิไลศรี ลิมปพยอม,โกเมศ สัตยาวุธ,วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร
Full Textx
FOOD 7535
การผลิตผักใบ พืชตระกูลมะเขือ และพริกแช่แข็ง
ประยูร เอ็นมาก,จิตติมา วรรณแก้ว,ศุภมาศ กลิ่นขจร
Full Textx
FOOD 7534
ประสิทธิภาพกับดักแสงไฟในการดักจับด้วงปีกตัดในกระเทียมหลังการเก็บเกียว
พรรณเพ็ญ ชโยภาส,ใจทิพย์ อุไรชื่น,กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม,ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม,อัจฉรา เพชรโชติ,ภาวินี หนูชนะภัย,ดวงสมร สุทธิสุทธิ์,รังสิมา เก่งการพานิช,ศรุตา สิทธิไชยากุล
Full Textx
FOOD 7533
การกำจัดเพลี้ยไฟบนมะเขือเปราะโดยการตัดขั้วและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารละลาย ในการป้องกันการเกิดผลสีน้ำตาล
เนตรา สมบูรณ์แก้ว,อมรา ชินภูติ,สุพี วนศิรากุล
Full Textx
FOOD 7532
การลดความเสียหายในลองกองหลังการเก็บเกียวระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง
อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย,ชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์,โกเมศ สัตยาวุธ
Full Textx
FOOD 7531
การจัดการแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabasi (Gennadius) บนผักชีฝรั่งหลังการเก็บเกี่ยว
กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม,พรรณเพ็ญ ชโยภาส,ณัฐวัฒน์ แย้มยิม
Full Textx
FOOD 7530
การกำจัดเพลี้ยไฟบนกะเพรา โหระพา และแมงลักหลังการเก็บเกี่ยว
ใจทิพย์ อุไรชื่น,ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม,อัจฉรา เพชรโชติ
Full Textx
FOOD 7528
การใช้แป้งพืชทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์
จารุวรรณ บางแวก
Full Textx
FOOD 7527
การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับมะเขือเปราะตัดขั้วเพื่อการส่งออก
เนตรา สมบูรณ์แก้ว,สุพี วนศิรากุล,อมรา ชินภูติ
Full Textx
PUB 0503
ข้าวต้านเบาหวาน...อาหารที่คุณเลือกได้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0502
ขนมถั่วแปบ
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0501
แกงสัมผักบุ้ง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0500
แกงเลียงผักรวม
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
PUB 0499
แกงขี้เหล็กปลาย่าง
84 เมนู อาหารผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพ
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [ 75 ] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>