KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [ 76 ] 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8311
การฆ่าเชื้อโดยไม่ใช้ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหารเหลวด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าแบบพัลส์
หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8312
การใช้ธัญพืชในอาหารสุขภาพ
ศันสนีย์ อุดมระติ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8315
ไมโครไบโอต้าในลำไส้: อวัยวะพิเศษของมนุษย์
อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
FOOD 8317
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
อดิษา สังขะทิพย์,สุวลี โล่วิรกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8325
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
ศนิ จิระสถิตย์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8330
การตรวจสอบการปลอมปนพืชในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยเทคนิคพีซีอาร์
นิจรดา ย๊ะหมื่น,ชูตา บุญภักดี,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
FOOD 8349
การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์,เอกสารการสอนชุดวิชา การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
2557
FOOD 8350
การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์,เอกสารการสอนชุดวิชา การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
2557
FOOD 8352
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ความเชื่อมโยงด้านอาหารสู่ความมั่นคงด้านโภชนาการ
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6
10-12 กันยายน 2555
FOOD 8353
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ฉลากอาหาร
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยร่วมกับFood Ingredients Specialities,เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ฉลากอาหาร
26 พฤศจิกายน 2541
FOOD 8355
การประชุมวิชาการโภชนาการ'46 เรื่อง อาหารและโภชนาการสร้างคน
สถาบันวิจัยโภชนาการและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,การประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 46
ธันวาคม 2546
FOOD 8356
ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
ความสำเร็จธุรกิจอาหารและอาหารสัตว์จากนวัตกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ
FOOD 8358
คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและไอโอดีนสำหรับผู้บริหาร รพ.สต.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข,คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและไอโอดีนสำหรับผู้บริหาร รพ.สต.
สิงหาคม 2555
FOOD 8363
การตรวจสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในหมูบดแช่แข็งด้วยเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์,ธีระชัย ธนานันท์,Thai Journal of Genetics
July - December 2009
FOOD 8385
การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยใช้วิธีการ TOPSIS และ ROC : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร
กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์,ปนิทัศน์ สุริยธนาภาส,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [ 76 ] 77 78 79 80   Next >>