KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [ 76 ] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0498
การวิเคราะห์โอกาสเพื่อการพิจารณาปรับปรุงลักษณะของผลิตภัณฑ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0497
การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
Full Text
PUB 0496
กล้วยกรอบแก้ว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,มัณฑนา ร่วมรักษ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2557
Full Text
FOOD 7526
การศึกษาชนิดบรรจุภัณฑ์และวิธีการบรรจุ เพื่อกำจัดเพลี้ยไฟที่ทำลายมะเขือเปราะหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่ตัดขั้วผล
ภาวินี หนูชนะภัย,นัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม,กรรณิการ์ เพ็งคุ้ม
Full Textx
FOOD 7525
การศึกษาความสูญเสียของผลิตผลผักสดหลังการเก็บเกี่ยวจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์
อารีรัตน์ การุณสถิตย์ชัย,ภูวสิน ชูสินธ์,ชวเลิศ ตรีกรุณาสวัสดิ์
Full Textx
FOOD 7524
คาเทชินในชาเขียวและความคงตัวระหว่างเก็บรักษา
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2013
Full Textx
FOOD 7523
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเม่าผสมน้ำผักและผลไม้บรรจุขวดแก้วและกระป๋อง
พรประภา ชุนถนอม,สุกัญญา สายธิ,สุภกาญจน์ พรหมขันธ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2013
Full Textx
FOOD 7522
การหาค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติ ของการทาแห้งปลาช่อนด้วยแสงอาทิตย์
อีลีหย๊ะ สนิโซ,แวรอมละห์ แวดอเลาะ,อามีเนาะ สาเล็ง,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
FOOD 7521
การตรวจวัดยาปฏิชีวนะกลุ่มไนโตรฟูแรน ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารสัตว์
อุมาพร ฉัตรศรีสุวรรณ,กิตตินันท์ โกมลภิส,ธนาภัทร ปาลกะ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
2013
Full Textx
FOOD 7518
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7517
การพัฒนากระดาษลามิเนตด้วยฟิล์มไคโตแซนต่อการขึ้นรูปกล่องบรรจุอาหาร
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,วรรณิศา กิจไธสง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7516
การยืดอายุเส้นก๋วยเตี๋ยวสด
กาญจนา มหัทธนทวี,วชิรา คงบรรเจิดสกุล,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7515
อูมามิ ที่มาของความอร่อย
กลุ่มงานฝ่ายวิชาการ บ. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7514
การดัดแปรสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากพืชด้วยเอนไซม์
สมฤดี ไทพาณิชย์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2553- พฤษภาคม 2554
Full Textx
FOOD 7511
Effect of Tapioca Starch Concentration on Quality and Freeze-Thaw Stability of Fish Sausage
Rosjarin Prabpree,Rungnaphar Pongsawatmanit,Kasetsart Journal
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [ 76 ] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>