KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [ 77 ] 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8388
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากเมล็ดข้าวโพดงอกและความเป็นไปได้ในการใช้เบียร์และสิ่งท่ได้จากกระบวนการผลิตเบียร์ข้าวโพดเป็นอาหารเสริมในการผลิตโคเนื้อ
ณัฐพร จันทร์ฉาย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
FOOD 8393
ใยอาหาร : อาหารจานโปรดของจุลินทรีย์ในลำไส้
อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
Full Text
FOOD 8394
การเลือกใช้ไฮโดรคอลลอยด์ในอุตสาหกรรมอาหาร
ประจงเวท สาตมาลี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8399
การใช้ประโยชน์แบคทีเรียแลคติกในอาหารหมัก
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8400
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทอดกรอบ
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง,วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Textx
FOOD 8407
การพัฒนาตำรับอาหารว่างสุขภาพจากเห็ดที่มีการพิสูจน์ว่าควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้
บุษรา มุกดาสกุลภิบาล,สมศรี เจริญเกียรติกุล,วันทนีย์ เกรียงสินยศ,วารสารโภชนาากร
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8409
ธาตุเหล็กและการนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย
พัตธนี วินิจจะกูล,วารสารโภชนาการ
มกราคม - มิถุนายน 2560
Full Textx
FOOD 8412
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
วิภานันท์ สนใจ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,สมศรี เพชรโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
FOOD 8419
การสกัดดอกกระเจียวแดงและประเมินกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบสภาวะก่อนและหลังการเลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8434
บทสรุปการประชุมระดมสมองเพื่อการพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารลดเค็ม (โซเดียม) และต้นแบบผลิตภัณฑ์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
มกราคม 2557
FOOD 8441
การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยแครงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี
วารุณี หะยีมะสา,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
Full Textx
FOOD 8449
ความสำคัญของวิตามินดีต่อสุขภาพ
ซาฟียะห์ สะอะ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2561
Full Text
FOOD 8452
อาหารหมักจากถั่วเหลือง
กนกวรรณ ยอดอินทร์,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
FOOD 8457
การพัฒนามาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของนมโรงเรียนอย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2561
Full Textx
FOOD 8460
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้านของชาวบ้านสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิวรณ์ วงศ์อรุณ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [ 77 ] 78 79 80   Next >>