KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2935 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [ 79 ] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0418
ซุปไก่สกัดกับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุรพจน์ วงศ์ใหญ่,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0417
แคโรทีนอยด์สารสีในอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
PUB 0416
เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อให้ลดน้ำหนักอย่างได้ผล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0415
คุกกี้หมีน้อย
www.foodtravel.tv
Full Text
PUB 0414
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารฮาลาล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิวัฒน์ หวังเจริญ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Text
PUB 0413
ความจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตู้อบไมโครเวฟ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0412
การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง, พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0411
การตรวจวิเคราะห์ Campylobacter spp. ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0410
การใช้ประโยชน์สารให้กลิ่นในอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
PUB 0409
กาแฟเพื่อสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ชุษณา เมฆโหรา,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
FOOD 7370
เภสัชจลนศาสตร์ของฟลาโวนอยด์
ฉันทนา อารมณ์ดี,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

FOOD 7369
ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม ในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
พีระศักดิ์ คำสงค์,กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา,กรแก้ว จันทภาษา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

PUB 0408
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร : กลิ่นคาวไข่ในขนม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วิชชา ตรีสุวรรณ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Text
FOOD 7368
การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรผลพิลังกาสาและเปลือกมังคุด เพื่อใช้เป็นสารกันบูดในผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
ศรัณยา ธาราแสวง,สุวรรณา เธียรอังกูร,สิริมา สายรวมญาติ,บุญญาณี ศุภผล,ปิยะวรรณ บูชา ,ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์,วารสารอาหารและยา

FOOD 7367
การวิเคราะห์นโยบายอาหารปลอดภัย ระดับชาติของกลุ่มประเทศในเอเชีย
จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี,จุฑามาศ กลิ่นโซดา,วราลักษณ์ ตังคณะกุล,วารสารอาหารและยา

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [ 79 ] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196   Next >>