KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 728 เรื่อง จากคำค้น สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T000125
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง
นงนุช รักสกุลไทย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T000126
วุ้นมะพร้าว และวุ้นสับปะรด
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T000127
การเก็บและถ่ายเชื้อวุ้นน้ำมะพร้าว
สมคิด ธรรมรัตน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T000128
/ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T000225
ผลิตภัณฑ์แป้งสาลีและกระบวนการผลิตเพื่อการค้า
พยอม อัตถวิบูลย์กุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T000226
การคำนวณต้นทุนการผลิต - กำหนดราคาขายและการควบคุมคุณภาพผลผลิต
จุมพล กาญจนปัญญาคม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T000227
ซาลาเปา
บุญมา นิยมวิทย์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
T000314
ถั่วเหลืองกับสุขภาพ
อาณดี นิติธรรมยง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T000315
/K. Tanteeratarm ... [et al.]
K. Tanteeratarm,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T000316
Manufacturing of bland soymilk
Kukiat Tanteeratarm,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T000317
Soy yogurt
Kukiat Tanteeratarm,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T000318
ไม่มีชื่อเรื่อง
Kukiat Tanteeratarm,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T000319
Soy ice cream
Kukiat Tanteeratarm,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T000320
ไม่มีชื่อเรื่อง
Kukiat Tanteeratarm,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T000321
สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากนมถั่วเหลือง/กู้เกียรติ ตันธีระธรรม ... [และคนอื่นๆ]
กู้เกียรติ ตันธีระธรรม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49   Next >>