KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 138 เรื่อง จากคำค้น คุณภาพ
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7345
ลูกชิด: คุณค่าทางโภชนาการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิดให้มีคุณภาพและปลอดภัย
พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์
Full Textx
FOOD 7518
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7617
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกับคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทของสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในจังหวัดมุกดาหาร
สุภาพ วงศ์พัฒนวุฒิ,วารสารอาหารและยา
กันยายน-ธันวาคม 2552
FOOD 7628
การศึกษาความปลอดภัยของขวดพลาสติกชนิดขาวขุ่นที่่ใช้บรรจุน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท : กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์ฺ
ทอง บุญยศ,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2551
FOOD 7630
โครงการศึกษาคุณภาพและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพรพื้นบ้าน : ฝาง
รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล,สุมาลย์ สาระยา,นงลักษณ์ เรืองวิเศษ,ยุวดี วงษ์กระจ่าง,เพ็ญโฉม พึ่งวิชา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2551
FOOD 7754
การศึกษาความตระหนักในการใช้น้ำมันและคุณภาพของน้ำมันทอดซ้ำของผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดบุรีรัมย์
อรรถพงษ์ ปรัชญามาศ,เลิศชัย เจริญธัญรักษ์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7763
คุณภาพและความปลอดภัยของกะปิในบรรจุภัณฑ์
จณิสตา ภัทรวิวัฒน์,ระพีพรรณ สายแวว,ชไพรพร ควบพิมาย,เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2558
FOOD 7812
ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงสารหอมระเหยและคุณภาพทางกายภาพ-เคมีของส้มโอตัดแต่งสดระหว่างการเก็บรักษา
อรัญญา นิพนธ์ศักดิ์,ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์,อรพิน เกิดชูชื่น,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
กรกฎาคม-กันยายน 2557
Full Textx
FOOD 7868
ผลของการหมักต่อคุณภาพและการยอมรับของไส้กรอกอีสานจากเนื้อโคพื้นเมืองไทยที่หมักในไส้หมูสดและไส้คอลลาเจน
มัลลิกา ไชยวุฒิ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,กิติตชัย บรรจง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7871
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,คมแข พิลาสมบัติ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7873
คุณภาพเนื้อของแม่โคนมคัดทิ้งขุนต่างอายุและต่างระยะเวลาการบ่มเนื้อ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,ศวรรณกมล น้อยดัด,อัฑฒ์ ภู่แจ้ง,มยุรินทร์ รักทอง,ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554
Full Textx
FOOD 7876
การพัฒนาของสีผล เมล็ดและการสุกแก่ต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุพริกขี้หนูสวน
พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ์,วัลลภ สันติประชา,ขวัญจิตร สันติประชา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
มกราคม-เมษายน 2554
FOOD 7891
การวัดคุณภาพบริการร้านอาหาร Fast Food ใน 5 ด้านหลักของ SERVQUAL: ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส่ และรูปลักษณ์ทางกายภาพ
ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์,วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2551
FOOD 7939
ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata)
จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ,ชลนิษา ช้างยัง,มณฑิรา นพรัตน์,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7948
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวสีนิลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก
อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10   Next >>