KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T960017
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารเสริมสุขภาพ
พรศิริ อนันตพงศ์
2538
KU T960020
บทบาทของอุตสาหกรรมอาหารกับการส่งเสริมสุขภาพ
อรอนงค์ นัยวิกุล
2538
T960022
อาหารเช้าของคนรุ่นใหม่

2538
IFRPD T960055
การศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแบบผสมผสานกับการพัฒนาชนบทลพบุรี/มัณฑนา ร่วมรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]
มัณฑนา ร่วมรักษ์
2538
IFRPD T960059
การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่
ประชา บุญญสิริกูล
2539
T960060
ไม่มีชื่อเรื่อง
จิตศาสตร์ พื้นชมภู
2538
IFRPD T960125
ตำรับอาหารจากปลานิลสีแดง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
2536
IFRPD T960165
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาตำรับอาหารจากมันสำปะหลัง/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่นๆ]
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2539
T960174
เสริมสวยด้วยอาหารเสริม เพื่อสุขภาพ
กนกวรรณ สุถิรนาถ
2538
IFRPD T960186
ข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในการตั้งข้อกำหนดเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในอาหาร
สิริพร สธนเสาวภาคย์
2539
IFRPD T960187
กรดแอสคอร์บิค และกรดอิริทรอบิก/แอนติอ็อกซิแดนท์
มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
2539
T960240
แร่ธาตุปริมาณน้อย ทองแดง สังกะสี และเหล็ก ในผักและผลไม้ไทย
รัชนี คงคาฉุยฉาย
2534
FOOD 7029
ผลของการใช้วัสดุเพาะและวัสดุอาหารเสริมชนิดต่างๆ ร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก
สุทธิชัย สมสุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมษายน - มิถุนายน 2553
Full Textx
IFRPD T960268
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่างจากแป้งข้าวโพดที่ผลิตโดยเครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์/เยาวดี คุปตะพันธ์ .. [และคนอื่นๆ]
เยาวดี คุปตะพันธ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
IFRPD T960269
ศึกษาการทำอาหารขบเคี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดงโดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่
สมชาย ประภาวัต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>