KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 286 เรื่อง จากคำค้น rice
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T050288
Effect of lactic acid fermentation on physico-chemical properties of starch derived from cassava, sweet potato and rice/Kanjana Chinsamran ... [et al.]
Chinsamran, Kanjana
2005
T050433
Effects of rice batter on oil uptake and sensory quality of coated fried okra/Fred F. Shih ... [et al.]
Shih, Fred F.
2005
IFRPD T050471
Physical properties of direct expansion extruded snack in utilization from Thai brown rice/Chulaluck Charunuch, Pracha Boonyasirikool, and Chowladda Tiengpook
Charunuch, Chulaluck
2003
T060037
ผลของปริมาณอะมิโลสและสภาวะในการทอดต่อคุณลักษณะของแผ่นแป้งข้าวเจ้าทอด/กมลทิพย์ สัจจาอนันตกุล
กมลทิพย์ สัจจาอนันตกุล
2546
T060059
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของข้าวหอมมะลิเสริมสมุนไพร/ชนิดา หันสวาสดิ์, นันทา เป็งเนตร์, พีระศักดิ์ ฉายประสาท
ชนิดา หันสวาสดิ์
2548
T060067
การผลิตน้ำนมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ/ราณี สุรกาญจน์กุล, ปกรณ์ อุ่นประเสริฐ, ชำนาญ เจริญรุ่งเรือง
ราณี สุรกาญจน์กุล
2549
IFRPD T060106
Effect of storage conditions on 2-acetyl-1-pyrroline content in aromatic rice variety, Khao Dawk Mali 105/Tadashi Yoshihashi ... [et al.]
Yoshihashi, Tadashi
2005
KU T060128
Effect of mungbean substitution with different flour fillers on the mungbean-based composite gel/Parichat Hongsprabhas, Kamolwan Israkarn and Chantana Rattanawattanaprakit
Hongsprabhas, Parichat
2006
KU T060134
ผลของคอนยักกลูโคแมนแนนต่อเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง/อรวรรณ ตติรัตน์ และสงวนศรี เจริญเหรียญ
อรวรรณ ตติรัตน์
2549
KU T060140
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก/รุ่งทิวา วันสุขศรี ... [และคนอื่นๆ]
รุ่งทิวา วันสุขศรี
2549
KU T060157
การประยุกต์ใช้สารเคลือบที่รับประทานได้ในการผลิตข้าวเสริมวิตามิน/ลลิตา ชาติยานนท์, ไพศาล วุฒิจำนงค์ และกมลวรรณ แจ้งชัด
ลลิตา ชาติยานนท์
2549
KU T060201
Extraction and some functional properties of protein extract from rice bran/Chockchai Theerakulkait, Siree Chaiseri and Siriwat Mongkolkanchanasiri
Theerakulkait, Chockchai
2006
IFRPD T060230
Effects of water soaking on gamma-aminobutyric acid (GABA)in germ of different Thai rice varieties/Warunee Varanyanond ... [et al.]
Varanyanond, Warunee
2005
T060266
Isolation and characterization of brassinolide and castasterone in the pollen of pumpkin/Chalev Pachthong ... [et al.]
Pachthong, Chalev
2006
T060275
การปรับปรุงคุณภาพข้าวหุงสุกเร็วโดยใช้วิธีการแช่เยือกแข็งร่วมกับการใช้ไมโครเวฟ/วุฒิชัย นาครักษา, สุภาภรณ์ ธัญญะวานิช
วุฒิชัย นาครักษา
2548
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Next >>