KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8504
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วายุห์ สนเทศ,พิศมัย ศรีชาเยช,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8503
ผลของเวลาในการนึ่งต่อคุณภาพของข้าวเกรียบจากแป้งมันสําปะหลัง
สยุมพร รัตนพันธ์,เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
Full Text
FOOD 8502
การผลิตลูกชิ้นปลาเสริมเจลบุกและสมุนไพร
ศุภิสรา พิสุทธิโกศล,วรางคณา สมพงษ์,พัชรพร จิรแพศยสุข,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีนาคม - เมษายน 2561
Full Text
FOOD 8501
ผลของการให้ความร้อนทางอ้อมต่อคุณภาพบางประการของน้ำผึ้งดอกลำไย
พิทยา ใจคำ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8500
องค์ประกอบทางเคมีบางประการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา
สายใจ ปอสูงเนิน,ธีระ ธรรมวงศา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8499
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ดาหลา
กมลทิพย์ กรรไพเราะ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8498
ฤทธิ์ทางชีวภาพของคีเฟอร์เวย์จากนมถั่วเหลืองและนมงาดำ
มนตรา ศรีษะแย้ม,อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์,เจนจิรา กลิ่นรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8497
ค่าดัชนีน้าตาล มวลน้าตาลและการตอบสนองของระดับซีรั่มอินซูลินของเส้นก๋วยเตี๋ยวทางเลือกจากส่วนผสมของแป้งสาคูและแป้งข้าวเฉี้ยง
จุรีภรณ์ นวนมุสิก,รัชนี คงคาฉุยฉาย,วราศรี แสงกระจ่าง,จันทิรา วงศ์วิเชียร,ประไพศรี ศิริจักรวาล,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8496
การพัฒนาสูตรเยลลี่จากลองกองลูกร่วง
จีรนันท์ กล่อมนรา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8495
คุณภาพทางเคมี กายภาพ และจุลชีววิทยาของปลาส้มที่จาหน่ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ปวีณา รัตนเสนา,พิทยา ใจคา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8494
อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม ? สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8492
Effects of dietary levels of fresh cassava pulp in dairy cattle diet on productive performance and keeping quality of raw milk
Supreena Srisaikham,Naoki lsobe,Wisitiporn Suksombat,Songklanakarin Journal Of Science and Technology
มีนาคม-เมษายน 2561
Full Text
FOOD 8491
การศึกษาสถานการณ์การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา 2560
บุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8490
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยของผักและผลไม้สดที่จำหน่ายในประเทศ และข้อเสนอมาตรการเพื่อควบคุมความปลอดภัย
ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ,ชนิพรรณ บุตรยี่,กนกวรรณ มนูญผล,วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
FOOD 8489
การพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
ยุวดี พัฒนวงศ์,กรกนก เนตรทิพย์,วรสุดา ยูงทอง,วินิต อัศวกิจวิรี,ประพนธ์ อางตระกูล,อนันต์ชัย อัศวเมฆิน,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 [ 8 ] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>