KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [ 80 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0885 (PDF)
Food Journal 50 (1) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ธิดารัตน์ พันโท,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0886 (eBook)
Food Journal 50 (1) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ธิดารัตน์ พันโท,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,วาสนา นาราศรี
Full Textx
PUB 0887 (PDF)
Food Journal 50 (2) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Text
PUB 0888 (eBook)
Food Journal 50 (2) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์,ชุษณา เมฆโหรา,ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Textx
PUB 0889 (PDF)
Food Journal 50 (3) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,ประจงเวท สาตมาลี,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,กนกวรรณ ยอดอินทร์,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน
Full Text
PUB 0890 (eBook)
Food Journal 50 (3) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,กนกวรรณ ยอดอินทร์,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ประจงเวท สาตมาลี,วาสนา นาราศรี
Full Textx
PUB 0891
KU Catalog
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Textx
PUB 0892 (PDF)
Food Journal 50 (4) / 2563 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.วนิดา ปานอุทัย,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Text
PUB 0893 (eBook)
Food Journal 50 (4) / 2563 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ประมวล ทรายทอง,ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล,ดร.วนิดา ปานอุทัย,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์
Full Textx
PUB 0894 (PDF)
Food Journal 51 (1) / 2564 (PDF)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Text
PUB 0895 (eBook)
Food Journal 51 (1) / 2564 (eBook)
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,ดร.ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร,พสธร ผ่องแผ้ว,เขมพัษ ตรีสุวรรณ,วาสนา นาราศรี
Full Textx
FOOD 8572
บทบาทของสารอาหารในการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์
ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2564
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [ 80 ]   Next >>