KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [ 80 ] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0444
อาหารลดอาการท้องผูก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0443
อาหารบำรุงสมอง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0442
อาหารต้านโรคข้อเข่าเสื่อม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0441
อาหารจากจุลินทรีย์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วันชัย พันธ์ทวี,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
PUB 0440
หมี่ซั่ว เสริมใยอาหารจากแป้งมะพร้าว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมัชญา ตาทองศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0439
หญ้าหวาน: สารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์ลดแคลอรี่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัคชนม์ คล่องดี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0438
หญ้าหวาน...สมุนไพรที่มีรสหวาน แต่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2558
Full Text
PUB 0437
เลือกทานอาหาร...เพื่อต้านมะเร็ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
FOOD 7499
การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงของ Monascus spp.ที่คัดแยก จากข้าวแดง
อาพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ธีระดา ตั้งประเสริฐพงศ์
Full Textx
FOOD 7482
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจาก ซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
วชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
Full Textx
FOOD 7475
มาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า
ประวีร์ วิชชุลตา,เนาวรัตน์ กำภูศิริ
Full Textx
FOOD 7473
Wheat and rice, the epicenter of food security in Bangladesh
Akbar Hossain,Jaime A. Teixeira da Silva
Full Textx
FOOD 7472
การวิเคราะห์จำแนกประเภทกับการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิ สำหรับทำนายปริมาณน้ำนมของฟาร์มโคนม
อรอุมา ทองหล่อ,อนันท์ เชาวเครือ,สุภาวดี มานะไตรนนท์
Full Textx
FOOD 7471
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร*ของข,าวเปลือกข,าวดำนาสวน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ธีระ ธรรมวงศา,ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์,อมรรัตน์ มีสวาสดิ์,จิรวัฒน์ สนิทชน
Full Textx
FOOD 7470
องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันเนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทย
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,อนัญญา เอกพันธ์,กาญจนา พลอยศรี
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [ 80 ] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>