KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [ 81 ] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7499
การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงของ Monascus spp.ที่คัดแยก จากข้าวแดง
อาพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ธีระดา ตั้งประเสริฐพงศ์
Full Textx
FOOD 7482
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจาก ซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
วชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
Full Textx
FOOD 7475
มาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบของประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า
ประวีร์ วิชชุลตา,เนาวรัตน์ กำภูศิริ
Full Textx
FOOD 7473
Wheat and rice, the epicenter of food security in Bangladesh
Akbar Hossain,Jaime A. Teixeira da Silva
Full Textx
FOOD 7472
การวิเคราะห์จำแนกประเภทกับการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกทวิ สำหรับทำนายปริมาณน้ำนมของฟาร์มโคนม
อรอุมา ทองหล่อ,อนันท์ เชาวเครือ,สุภาวดี มานะไตรนนท์
Full Textx
FOOD 7471
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร*ของข,าวเปลือกข,าวดำนาสวน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ธีระ ธรรมวงศา,ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์,อมรรัตน์ มีสวาสดิ์,จิรวัฒน์ สนิทชน
Full Textx
FOOD 7470
องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันเนื้อเมล็ดชาอัสสัมของไทย
ธีรพงษ์ เทพกรณ์,อนัญญา เอกพันธ์,กาญจนา พลอยศรี
Full Textx
FOOD 7469
ผลของการเคลือบอิมัลชันน้ำมันปาล์มต่อการเก็บรักษาผลไม้
รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล,จิตติมา สุขสุวรรณ,จันจิรา ศรีม่วง
Full Textx
FOOD 7468
การใช้วัตถุดิบอาหารธรรมชาติเป็นแหล่งแคลเซียม สำหรับการเสริมแคลเซียมในข้าวเกรียบ
Laksana Chaimongkol
Full Textx
FOOD 7467
สารอะคริลาไมด์ที่แฝงมากับอาหารไทย
จิตติมา เจริญพานิช
Full Textx
FOOD 7466
สมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของต้นหอมแห้ง และเหง้าขิงอ่อนแห้ง
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,อุไร เผ่าสังข์ทอง
Full Textx
FOOD 7465
Extraction, characterization, nutritional and functional properties of Roselle (Hibiscus sabdariffa Linn) seed proteins
Fatoumata Tounkara,Yong-Hui Shi,Guo-Wei Le,Tidjani Amza,Camel Lagnika
Full Textx
FOOD 7464
Utilization of palm oil mill effluent as a novel and promising substrate for biosurfactant production by Nevskia ramosa NA3
Chanika Saenge Chooklin,Atipan Saimmai,Suppasil Maneerat,Sirirat Phertmean,Benjamas Cheirsilp
Full Textx
FOOD 7463
Optimization of pretreatment conditions for increased cellulose conversion of sugarcane bagasse using peracetic acid employing central composite design
Poludasu Rama Mohan,Bathal Vijaya Kumar,Obulam Vijaya Sarathi Reddy
Full Textx
FOOD 7462
Purification and characterization of an alkaline protease from Bacillus licheniformis UV-9 for detergent formulations
Muhammad Nadeem,Muhammad Gulsher,Javed Iqbal Qazi,Quratulain Syed
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [ 81 ] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>