KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3054 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [ 82 ] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7448
บทบาทของแอลฟ่ารีแลกเซชัน่ และกลาสทรานซิชัน่ ต่อการเกาะจับตัวกันของนมผง
ณัฏฐิกา ศิลาลาย,ยูรียา รูส

FOOD 7447
การให้ความร้อนแบบโอห์มมิคในการแปรรูปอาหาร
ฤทธิชัย อัศวราชันย์

FOOD 7446
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่เสริมด้วยฟักข้าว
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์

FOOD 7445
ความชุกของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารที่มีความสัมพันธ์กับการก่อโรคในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
พลับพลึง เทพวิทักษ์กิจ

FOOD 7438
การออกแบบห้องฆ่าเชื้อแบบใช้สนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับ กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์อาหารเหลว
พิมพ์พร เสนอิ่น,พานิช อินต๊ะ,อรพรรณ แซ่โค้ว,อาทิตย์ ยาวุฑฒิ,แพรวพรรณ ปินไชย

FOOD 7437
เทคโนโลยีการทำแห้งแบบผสมผสาน : การนำมาใช้เพื่อถนอมผลิตภัณฑ์อาหารที่ไวต่อความร้อน
ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล

FOOD 7436
การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ข้าว
ปราณี เอี่ยมละออภักดี

FOOD 7435
ผลของการให้ความร้อนต่อสมบัติทางเคมีและหน้าที่ของแป้งถั่วหรั่ง
กมลทิพย์ เอกธรรมสุทธิ์

FOOD 7433
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกอ่องกึ่งสำเร็จรูป
นภาพร ดีสนาม,วิไลวรรณ ชูเกียรติภิญโญ,ชณิชา จินาการ

FOOD 7432
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโซ่อุปทานธุรกิจการผลิตผักกาดดองบรรจุกระป๋อง
ภูริชยา สัจจาเฟื่องกิจการ,ธนัญญา วสุศรี

FOOD 7431
การปรับปรุงกระบวนการขนส่งภายในคลังสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมน้ำอัดลม
พัฒนพงศ์ น้อยนวล,ธนัญญา วสุศรี

FOOD 7430
Quality of Instant Congee and Energy Consumption in the Drying Process by Using Drum Dryer
Weerachet Jittanit,Chalermchai Lalitmassakul,Putchamol Charn-Utsar

FOOD 7429
Optimization of Xanthan Production with Xanthomonas campestris by Response Surface Methodology
Sasithorn Kongruang

FOOD 7428
การศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชฟอสเฟตจากเมล็ดขนุน
จิรนาถ บุญคง

FOOD 7427
กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง
สมฤดี ไทพาณิชย์

   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [ 82 ] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>