KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3056 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [ 83 ] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7428
การศึกษาสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชฟอสเฟตจากเมล็ดขนุน
จิรนาถ บุญคง
Full Textx
FOOD 7427
กระบวนการแปรรูปด้วยเอนไซม์และการทาแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง แบบพ่นฝอยของไซรัปขนุนชนิดผง
สมฤดี ไทพาณิชย์
Full Textx
FOOD 7426
ข้าวกล้องผสมหุงสุกไว
กาญจนา มหัทธนทวี,คุลิกา จันทรศรี,ดวงตา สว่างภพ
Full Textx
FOOD 7425
การศึกษาสมบัติของสารให้ความคงตัวและสารอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์ครีมเทียม จากข้าวและการนาไปใช้ประโยชน์ในอาหาร
ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ,ศิริพร ขาเลิศ,สุจิตรา บุญพิมพ์
Full Textx
FOOD 7424
ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสเตลิงในขนมปัง
นราธิป ปุณเกษม
Full Textx
FOOD 7423
ระบบการเฝ้าระวัง สภาวการณ์สุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในพื้นที่มาบตาพุด ปี พ.ศ. 2553 - 2555
ธนชีพ พีรธรณิศร์
Full Textx
FOOD 7422
สถานการณ์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุวรรณ แช่มชูกลิ่น
Full Textx
FOOD 7411
THE DEVELOPMENT OF THAI ALCOHOL OUTCOME EXPECTANCIES SCALE
Thipnapa Huansuriya,Chawallanat Laopoonpat,William D. Crano
Full Textx
FOOD 7410
การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก โดยการประยุกต์ใช้เทคนิค
วิสิฐ จะวะสิต,ต้นวงศ์ สุดโต,จิตราพร งามพีระพงศ์
Full Textx
FOOD 7409
เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง
ศุภโชค แสงสว่าง,จักรพันธ์ เงาทอง,บัณฑิต สุขสวัสดิ์
Full Textx
FOOD 7408
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันชนิดทรานส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธิดารัตน์ แสนพรม,อมรรัตน์ เจริญชัย
Full Textx
FOOD 7407
โอกาสของธุรกิจอาหารไทยในประเทศสิงคโปร์
เปรมฤทัย แย้มบรรจง
Full Textx
FOOD 7406
อาหารกับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
กัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
Full Textx
FOOD 7405
ความต้องการหนังสือตำรับอาหารไทยของนิสิต นักศึกษา คหกรรมศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จันทพร ทองสมัคร,นฤมล ศราธพันธุ์
Full Textx
FOOD 7404
ปัจจัยในการผสมที่มีผลต่อการกระจายตัวของไอโอดีนในเกลือเม็ด
นิธิวัจน์ กสิพร้อง,วริพัสย์ อารีกุล,ประมวล ศรีกาหลง
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [ 83 ] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204   Next >>