KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3061 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [ 84 ] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7408
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันชนิดทรานส์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ธิดารัตน์ แสนพรม,อมรรัตน์ เจริญชัย
Full Textx
FOOD 7407
โอกาสของธุรกิจอาหารไทยในประเทศสิงคโปร์
เปรมฤทัย แย้มบรรจง
Full Textx
FOOD 7406
อาหารกับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ
กัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
Full Textx
FOOD 7405
ความต้องการหนังสือตำรับอาหารไทยของนิสิต นักศึกษา คหกรรมศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
จันทพร ทองสมัคร,นฤมล ศราธพันธุ์
Full Textx
FOOD 7404
ปัจจัยในการผสมที่มีผลต่อการกระจายตัวของไอโอดีนในเกลือเม็ด
นิธิวัจน์ กสิพร้อง,วริพัสย์ อารีกุล,ประมวล ศรีกาหลง
Full Textx
FOOD 7403
การทดสอบหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวไม่ต้องหุง
บัญชา ลาวัง,สมศักดิ์ คูหาสวรรค์,ธำรงค์ เมฆโหรา,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7402
ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
แดนชัย เครื่องเงิน,บุณยกฤต รัตนพันธุ์,เอนก หาลี,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
FOOD 7401
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกพร้อมบริโภค
สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์,กฤตภาส จินาภาค,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
ตุลาคม - ธันวาคม 255
Full Textx
FOOD 7400
Effects of Tomato Variety and Lycopene Extraction Methods on Physicochemical Properties of Tomato Powder
กานดาวดี โนชัย,จิรภา พงษ์จันตา,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
Full Textx
FOOD 7399
Effect of banana peel cellulose as a dietary fiber supplement on baking and sensory qualities of butter cake
Chiraporn Sodchit,Teeraporn Kongbangkerd,Riantong Singanusong,Worasit Tochampa,Songklanakarin Journal of Science and Technology
Nov. - Dec. 2013
Full Textx
FOOD 7398
Dicarbonyl compounds and sugar contents of Thai commercial beverages
Monthana Weerawatanakorn,Songklanakarin Journal of Science and Technology
Nov. - Dec. 2013
Full Textx
FOOD 7397
การศึกษาการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการน้ำบริโภค ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
เขมจิรา กออำไพ,สราวุธ ปิ่นแก้ว,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2557
Full Textx
FOOD 7396
ระบบคลังข้อมูลสถานประกอบกิจการด้านอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2556
ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี,พาสนา ชมกลิ่น,ชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2557
Full Textx
FOOD 7395
สถานการณ์เผ้าระว้งสุขาภิบาลอาหาร ในสถานประกอบการ ปี 2554 - 2555
ฐิติพร วีรเธียรภญโญ,นัยนา ใช้เทียมวงศ์,พาสนา ชมกลิ่น,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2557
Full Textx
FOOD 7393
ฤทธิ์การยับยั้งของผลิตภัณฑ์สมุนไพร CHD-1 Raisin Tree ต่อ Methicillin- Resistant Staphylococcus aureus และแบคทีเรียที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
สุบัณฑิต นิ่มรัตน์,วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย,วีรสิทธิ์ ขำวผ่อง,จำลอง แสงส่ง,พีรพัฒน์ สุพรรณพันธุ์
October - December 2013
Full Textx
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [ 84 ] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>