KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3063 เรื่อง จากคำค้น
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [ 86 ] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0435
แยมสตอเบอรี่
www.foodtravel.tv
Full Text
FOOD 7379
ปัจจัยด้านการตลาดที่ควรจะพิจารณาในการมุ่งสู่ธุรกิจอาหารสำหรับผู้บริโภคสูงอายุ
กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี
กรกฎาคม ? ธันวาคม 2556
Full Textx
PUB 0434
มหัศจรรย์สารสีแดงจากสาหร่ายฮีมาโตคอกคัส
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วนิดา ปานอุทัย,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
FOOD 7377
ความสัมพันธ์ระหว่างฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสและปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพืชสมุนไพรไทย 13 ชนิด
ธณวรรฒณ์ แก้วเนตร,วันทิกา เครือน้ำคำ,ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์,สุภารัตน์ จันทร์เหลือง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Full Textx
FOOD 7376
การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ของพอลิแลคติก แอซิด ไมโครแคปซูล ที่บรรจุวิตามินอี
รัชนีวรรณ การค้า,ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์,อมร ไชยสัตย์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
Full Textx
PUB 0432
พรีไบโอติก และโปรไบโอติก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,กัญญรัตน์ กัญญาคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0431
ฝรั่งสีชมพู ผลไม้ที่มากด้วยคุณประโยชน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุภัคชนม์ คล่องดี,กันยา ปาสาใน,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Text
FOOD 7375
ผลของแอนทราซีนและฟลูออรีนต่อการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกเพียงชนิดเดียวและปลูกร่วมกับข้าวโพดหรือถั่วพู
ขนิษฐา สมตระกูล,วราภรณ์ ฉุยฉาย,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
Full Textx
FOOD 7374
วัสดุนาโนกับการพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับ
จงดี ธรรมเขต,เพริศพิชญ์ คณาธารณา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ค. - ส.ค. 2556
Full Textx
FOOD 7373
เทคโนโลยีการลดความชื้น
ระวิน สืบค้า,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ค. - ส.ค. 2556
Full Textx
FOOD 7372
การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟไพโรไลซิสสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สุขสันต์ อมรรักษา,แอ๊ปเปิ้ล แจ่มจำรัส,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ค. - ส.ค. 2556
Full Textx
FOOD 7371
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเร่งความเก่า ของข้าวเปลือกหอมมะลิโดยการอบลมร้อน
อารีรัตน์ อิ่มศิลป์,กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ค. - ส.ค. 2556
Full Textx
PUB 0430
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กับวัตถุเจือปนอาหาร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สุวีณา จันทพิรักษ์,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
Full Text
PUB 0429
ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2558
Full Text
PUB 0428
เปปไทด์กับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศิริพร ตันจอ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
Full Text
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [ 86 ] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205   Next >>