KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1197 เรื่อง จากคำค้น อาหาร
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T960281
ไม่มีชื่อเรื่อง
Porntip Charoenthamawat
1996
T960313
แผนอาหารและโภชนาการแห่งชาติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544 (ร่าง)

2539
IFRPD T960321
การฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตผลการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์แปรรูปผลิตผลการเกษตรในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 2-20 ต.ค. 2538/โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
T960338
การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลล่าในผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์โดยวิธี Standard Conventional และวิธี Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis/สุมาลี บุญมา...[และคณะ]
สุมาลี บุญมา
2539
T960362
ไม่มีชื่อเรื่อง
วิวัฒน์ หวังเจริญ
2539
IFRPD T960365
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดง ถั่วเขียวผิวดำและถั่วเขียว โดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่
เยาวดี คุปตะพันธ์
2538
T960372
การถนอมผลิตผลการเกษตร
บุหลัน พิทักษ์พล
2538
T970006
ต้นแบบเครื่องตรวจสอบรอยรั่วกระป๋องบรรจุอาหาร/เรืองศักดิ์ ภูธรธราช
เรืองศักดิ์ ภูธรธราช,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970007
การวิจัยและพัฒนาชุดสาธิตกระบวนการผลิตข้าวนึ่งในห้องปฏิบัติการ/จรัญ ลิขิตรัตนพร
จรัญ ลิขิตรัตนพร,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970008
ความเป็นไปได้ในการใช้ข้าวบางสายพันธุ์ในการผลิตกล้าเชื้อสำหรับเต้าเจี้ยว/เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์, นิอร โฉมศรี
เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970009
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นกับปริมาณสารอาหารที่ได้รับของแม่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี/อุจิตชญา จิตรวิมล, สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
อุจิตชญา จิตรวิมล,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970012
การใช้เยื่อใยอาหารจากกากสับปะรดในผลิตภัณฑ์คุ้กกี้/นิรมล อุตมอ่าง, ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ, อำพร พันธุ์ปรีดา
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970020
การปรับปรุงคุณภาพอาหารแช่แข็งด้วยแป้งมันสำปะหลังดัดแปร/โดย อัจฉรียา แก้วม่วง และสุวรรณา ศรีสวัสดิ์
อัจฉรียา แก้วม่วง,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2538
T970021
การวิจัยเครื่องเคลือบแบบต่อเนื่องชนิดเคลือบเค็มสำหรับอาหารขบเคี้ยว/โดย สนธิสุข ธีระชัยชยุติ ... [และคนอื่นๆ]
สนธิสุข ธีระชัยชยุติ,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2536
T970022
การเคลือบกลิ่นรสและอายุการเก็บของอาหารขบเคี้ยว/โดย เพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล ... [และคนอื่นๆ]
เพ็ญศิริ อนันต์รักสกุล,สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
2538
   หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80   Next >>