KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น กรดซอร์บิก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6692
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี
พัจนภา วงษาพรหม,เวณิกา เบ็จพงษ์,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009
Full Textx
FOOD 6693
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอกและหมูยอของคนไทย
ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล,วรียา การพานิช,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009
Full Textx
FOOD 7654
การตรวจเฝ้าระวังน้ำพริกแบบแห้งพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร
พรทิพย์ ผลประเสริฐ,ศศิวีณ์ นรากร,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารอาหารและยา
มกราคม-เมษายน 2559
Full Textx
FOOD 7685
การต้านทานกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกของ Aspergillus flavus ในน้ำพริกตาแดง
ยศยา ทุริสุทธิ์,ลัดดา วัฒนศิริธรรม,อรรณพ ทัศนอุดม,วราภา มหากาญจนกุล,ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
มกราคม-มีนาคม 2559
Full Textx
FOOD 7897
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคเครื่องแกงเผ็ดของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี
พัจนภา วงษาพรหม,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 7898
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอก และหมูยอของคนไทย
ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล,วีรยา การพานิช,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,ปราณี พัฒนกุลอนันต์,วารสารพิษวิทยาไทย
มกราคม-มิถุนายน 2552
   หน้า : [ 1 ]   Next >>