KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น กรดอะซิติก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6350
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรดอะซิติก กรดซิตริก และสารละลาย TOMAX ในการยับยั้ง Salmonella Enteritidis ในผลิตภัณฑ์มายองเนส/อุมาพร ชนประชา และ วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
อุมาพร ชนประชา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
FOOD 7076
บทบาทของแบคทีเรียกรดอะซิติกในอุตสาหกรรมอาหาร
ประมวล ทรายทอง,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
FOOD 7903
ผลของกรดอะซิติกที่มีต่อคุณภาพปลาช่อนแดดเดียวบรรจุสุญญากาศ
ณัฎฐา หะทะยัง,เหรียญทอง สิงจานุสงค์,ปวีนา น้อยทัพ,วารสารเกษตรนเรศวร
มกราคม-เมษายน 2552
FOOD 8455
ชาหมักคอมบูชา(Kombucha): ชาเพื่อสุขภาพ
พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
PUB 0846
Food Journal 41 (4) / 2554
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>