KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น กรดแอสคอร์บิก
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060295
ผลของโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์และกรดแอสคอร์บิกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของขิงสดหั่นฝอย/เกษร น้อยนาง ... [และคนอื่นๆ]
เกษร น้อยนาง
2548
T070387
ผลของการใช้กรดแอสคอร์บิก กรดซิตริก และแคลเซียมคลอไรด์ ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลละมุดแปรรูปขั้นต่ำ/จันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์ และ วารินทร์ พิมพา
จันทกานต์ เอี่ยมสำอางค์
2549-2550
FOOD 7230
ผลของการใช้กรดแอสคอร์บิกและการลวกต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในไซรัปกล้วยไข่
สุริยัณห์ สุภาพวานิช,พัชรี บุญมี,วาสนา ทองวัดเพ็ง,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>