KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น กรุงเทพมหานคร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070078
การศึกษาค่าความเป็นกรด-ด่างและการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียของเนื้อสุกรที่วางจำหน่ายในตลาดสดถาวรเขตกรุงเทพมหานคร/ธำรงค์ เมฆโหรา และพงศ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย
ธำรงค์ เมฆโหรา
2549
FOOD 6971
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 7555
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคข้าวไม่ขัดสี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปนิดา น้อยเกิด,ธำรงค์ เมฆโหรา,ปัญญา หมั่นเก็บ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
FOOD 8412
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร
วิภานันท์ สนใจ,อนุกูล พลศิริ,วันดี ไทยพานิช,สมศรี เพชรโชติ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม - เมษายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>