KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น กล้าเชื้อ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970008
ความเป็นไปได้ในการใช้ข้าวบางสายพันธุ์ในการผลิตกล้าเชื้อสำหรับเต้าเจี้ยว/เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์, นิอร โฉมศรี
เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970200
การหมักโกโก้ III: การปรับปรุงการหมักโกโก้โดยเสริมการหมักด้วยกล้าเชื้อผสมในระดับห้องปฏิบัติการและเกษตรกร/อรพิน ภูมิภมร ... [และคนอื่นๆ]
อรพิน ภูมิภมร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
FOOD 6233
การศึกษาเบื้องต้นของการหมักชายูนนาน/สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ... [และคนอื่นๆ]
สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
2551
FOOD 6420
การหาภาวะที่เหมาะสมของการหมักข้าวหมากโดยวิธีทากุชิ/สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล ... [และคนอื่นๆ]
สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล
2550
FOOD 6982
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อิศร เศวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2554

FOOD 7518
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 และ Sb 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พิลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า

FOOD 7870
การใช้กล้าเชื้อโปรไบโอติก Pediococcus pentosaceus TISTR 536 และ Lactobacillus salivarius D 4 ในแหนมเนื้อโค
อรุณวรรณ อินทร์ช่วย,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,คมแข พลาสมบัติ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยนยน-ธันวาคม 2554

FOOD 7871
การศึกษาคุณภาพและจุลินทรีย์ของแหนมเนื้อโคโดยใช้เชื้อ Lactococcus lactis subsp. lactis P 2 เป็นกล้าเชื้อในการหมักแหนม
ปรมาภรณ์ เจ็ดวรรณะ,รุจริน ลิ้มศุภวานิช,คมแข พิลาสมบัติ,อดิศร เสวตวิวัฒน์,จุฑารัตน์ เศรษฐกุล,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554

FOOD 7872
การตรวจหาการมีชีวิตรอดของกล้าเชื้อ Pediococcus pentosaceus TISTR 536 ในแหนมเนื้อโค ด้วยวิธีพีซีอาร์อาร์เอพีดี
สุกัญญา วาวงศ์,คมแข พลาสมบัติ,นวลพรรณ งามยี่สุ่น,อดิศร เสวตวิวัฒน์,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
กันยายน-ธันวาคม 2554

FOOD 8549
ผลของกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และประสาทสัมผัสของแหนมซี่โครงหมูอ่อน
ปาริชาติ ศงสนันทน์,ศิริลักษณ์ เจริญรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

FOOD 8567
I deas I done Review
ชุษณา เมฆโหรา,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,อรวรรณ ละอองคำ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2561

   หน้า : [ 1 ]   Next >>