KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น กัมมี่เยลลี่
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T060011
ผลของเจลาติน อัตราส่วนของซูโครส/กลูโคสไซรัป และกรดซิตริก ต่อคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่/ศิมาภรณ์ มีแสง ... [และคนอื่นๆ]
ศิมาภรณ์ มีแสง
2546
FOOD 8323
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ใบรางจืด
ธีรวรรณ สุวรรณ์,จันทิมา ภูงามเงิน,ณัฐธยาน์ ชูสุข,วิไรพร งามรูป,วัชระ ประดุจพรม,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม - เมษายน 2560
Full Textx
FOOD 8499
ผลของการใช้สารทดแทนน้ำตาลต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่ดาหลา
กมลทิพย์ กรรไพเราะ,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>