KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น กาบา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7749
คุณประโยชน์ของสารกาบาที่มีต่อสุขภาพ
จันทรพร ทองเอกแก้ว,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2558
Full Textx
FOOD 8078
ผลของไคโตซานและสารละลายกรดที่มีต่อคุณภาพทางเคมีเชิงฟิสิกส์และปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค (กาบา) ของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ศุรัฐนันท์ คงวรรณ,อนุวัตร แจ้งชัด,กมลวรรณ แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8500
องค์ประกอบทางเคมีบางประการ และคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของข้าวพื้นเมือง ในจังหวัดนครราชสีมา
สายใจ ปอสูงเนิน,ธีระ ธรรมวงศา,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>