KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6460
ผลของการบ่มเนื้อและการกระตุ้นซากด้วยไฟฟ้าต่อความนุ่มของเนื้อโคขุนลูกผสมบราห์มัน/เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
เพ็ญนภา มัธยมพงศ์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>