KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 14 เรื่อง จากคำค้น การคุ้มครองผู้บริโภค
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990072
รายงานผลการวิจัยเพื่อวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข/จัดทำโดย คณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
2540
T010153
การวิจัยเชิงสำรวจสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540/บรรพต ต้นธีรวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
บรรพต ต้นธีรวงศ์
2543
T010154
มิติใหม่กองสารวัตร/ศรีนวล กรกชกร
ศรีนวล กรกชกร
2543
T010348
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จังหวัดระนอง/อัญชลี ขจรมาศบุษป์ ... [และคนอื่นๆ]
อัญชลี ขจรมาศบุษป์
2544
T010388
ประสิทธิผลของกระบวนการ AIC ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร จังหวัดมหาสารคาม/ประกาย ตปนียากร, โกวิทย์ พิริยสุพงศ์
ประกาย ตปนียากร
2544
T010485
สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้/กรพินธุ์
กรพินธุ์
2544
T020068
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/นฤมล โกมลเสวิน
นฤมล โกมลเสวิน
2543
T030036
โครงการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหารและยา ระหว่างชายแดนไทย-มาเลเซีย (จังหวัด-รัฐ)จังหวัดสงขลา/ทวีเกียรติ เลาหะวลีสันติ์
ทวีเกียรติ เลาหะวลีสันติ์
2545
T030224
กระบวนการผู้บริโภค ทำเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศ/ทัศนีย์ แน่นอุดร เรียบเรียง
ทัศนีย์ แน่นอุดร
2542
T030230
ความคาดหวังของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อการได้รับข้อมูลข่าวสาร และการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เกี่ยวกับวัตถุอันตราย/วิชญ์สินี อรุณชัยวณิชย์
วิชญ์สินี อรุณชัยวณิชย์
2546
FOOD 8284
การสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
จินตนา พูลสุขเสริม,วารสารอาหารและยา
มกราคม - เมษายน 2560
FOOD 8349
การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 1-7
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์,เอกสารการสอนชุดวิชา การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
2557
FOOD 8350
การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ หน่วยที่ 8-15
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์,เอกสารการสอนชุดวิชา การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
2557
FOOD 8358
คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและไอโอดีนสำหรับผู้บริหาร รพ.สต.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข,คู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและไอโอดีนสำหรับผู้บริหาร รพ.สต.
สิงหาคม 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>